Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İktisat

Hakan KAYA, Halil KETE, Mehmet Sadık AYDIN
TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ TASARRUF İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
 
Yaşam beklentisinin uzunluğunda yıllar içerisinde meydana gelen artış, insanların daha uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini sağlamanın yanı sıra, uzun dönemde iktisadi büyüme ve gelişmenin en önemli ölçütü haline gelmiştir. Çalışmada 1980-2015 dönemi için Türkiye’de yaşam beklentisindeki artışın tasarruflar üzerine etkisi ARDL sınır testi yöntemi ile kısa ve uzun dönem açısından incelenmiştir. Kesişen nesiller teorisi çerçevesinde oluşturulan teorik modelde tasarruf birikimi hane halklarının gelecek nesillerin refahına verdiği önem ve yaşam beklentisi düzeyi ile yakından ilgilidir. Elde edilen bulgulara göre, yaşam beklentisindeki artış kısa dönemde orta yaş dönemindeki hane halklarının emeklilik dönemine ulaşma olasılığını arttıracak ve aktif çalışan nüfusun çalışma süresinin uzaması toplam tasarruflar üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ancak diğer taraftan yaşam beklentisindeki artışla birlikte yükselen bağımlı nüfus oranı uzun dönemde toplam tasarrufları negatif olarak etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Beklentisi, Yurtiçi Tasarruf Oranı, Kesişen Nesiller, ARDL Sınır Testi, Hanehalkı Tasarrufları


THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE EXPECTATION AND SAVINGS IN TURKEY: ARDL BOUND TEST APPROACH
 
The increase in the length of life expectancy over the years has become the most important measure of economic growth and development in the long run, as well as enabling people to live longer and healthier lives. In the study, the effect of the increase in life expectancy in Turkey for the period 1980-2015 on the savings was examined in terms of short and long term with the ARDL method. In the theoretical model formed within the framework of the overlapping generations theory, savings accumulation is closely related to the importance of households to the prosperity of future generations and the level of life expectancy. According to the findings, the increase in life expectancy will increase the probability of reaching the retirement period of middle age households in the short term, and the extension of working period of active working population will have a positive effect on total savings. On the other side, the proportion of the dependent population rising together with the increase in life expectancy will negatively affect total savings in the long term.

Keywords: Life Expectancy, Human Capital, Domestic Savings Rate, Overlapping Generations, ARDL Bound Test, Household Savings


Detay

İÇERİK