Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İktisat

Oktay GÜVEN
TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ
 
Kırsal kalkınma sadece Türkiye’nin değil tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu durumundadır. Bu sorun ekonomik performansın düşük kalmasına sebebiyet verdiği gibi, toplumsal huzuru da önemli düzeyde negatif etkilemektedir. Yoksulluğun kırsalda kente nazaran daha yaygın olması, kırdan kente göç olgusu, yaşam memnuniyet düzeyinin düşüklüğü, eğitim ve sağlık altyapısının yetersizliği kırsal kalkınma konusunda atılması gereken birçok adımın olduğunu göstermektedir. Bu araştırma Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikalarının kırsalın kalkınmasına ne derece etki ettiğini tespit ederek, kırın kalkınmasına ivme kazandırmak için bu politikaların tasarlanması ve uygulanması sürecine yönelik yapılması gereken değişikliklere işaret etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kırsal kalkınma politikaları göç, yoksulluk, gelir dağılımı, kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla payları, işgücü verileri, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi, illerde yaşam endeksi ve yaşam memnuniyetini kapsayan kriter grubu üzerinden analiz edilmiş ve kırın kente nazaran çok daha dezavantajlı bir durumda olduğu ortaya konulmuştur. Kırsal ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkili politikaların oluşturulabilmesi, Türkiye’nin politika oluşturma sürecinde yukarıdan aşağıya (top down) yaklaşımı yerine aşağıdan yukarıya (bottom up) yaklaşımını benimsemesini, yereldeki kurumların beşeri kapasitelerini, yetkilerini ve bütçelerini artırmasını zorunlu kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kalkınma politikası, yoksulluk, kırdan kente göç, gelir dağılımı


THE ANALYSIS ON POLICIES OF RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY
 
Rural development is a problem not only for Turkey but also for all developing countries. While causing low economic performance, this problem at the same time badly effects social peace at an important level. That poverty is more common in rural than in urban, migration phenomenon from rural to urban, low life satisfaction level and insufficiant education and health infrastructure indicate that there are still more steps to be taken. This study is conducted with the aim of pointing out necessary changes in designing and implementing of rural development policies to accelerate rural development by determining extent of effects of such policies, adopted after 2000 in Turkey, on rural development. As a result of this study, in which rural development policies were analyzed in regard to criteria group consists of migration, poverty, distribution of income, GDP per capita, workforce datas, Social-Economic Development Index, well-being index for provinces and life satisfaction revealed that the rural is more disadvantaged than the urban. Creating more efficient policies in the fields of rural and regional development necessitates adopting buttom-up approach rather than top-down approach in Turkey's policy making process and increasing human capasities,authorities and budges of local institutions.

Keywords: Rural development, development policy, poverty, rural-urban migration, income distribution


Detay

İÇERİK