Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Spor Bilimleri

Hulusi ALP, Hüseyin ÇAMLIYER
HAREKET EĞİTİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMI VERİLEN DAVRANIŞ PROBLEMLİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BİR YIL SONRAKİ SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı; otistik çocuklarda görülen davranış problemlerinin düzeltilmesine yönelik olarak, otistik çocukların düzeylerine göre hazırlanan ve deney gurubundaki otistik çocuklara uygulanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl sonraki etkisini bilimsel olarak belirlemektir. Araştırma modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma, bir yıl önce hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandığı, deney grubundaki davranış problemi olan altı (6) çocuk ve kontrol grubundaki sekiz (8) çocuk olmak üzere toplam on dört (14) otistik çocuk ile yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve Davranış Ölçeği" hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı uygulanmadan önce ön-test olarak; program uygulandıktan sonra son-test olarak uygulanmıştır. Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı uygulandıktan bir yıl sonra araştırmanın örneklemini oluşturan otistik çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve Davranış Ölçeği" son-test olarak tekrar uygulanmıştır. Bu testlerden elde edilen bulgular spss istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Gruplar arası karsılaştırmalarda “Mann Whitney U” testine, grup içi karsılaştırmalarda ise “Wilcoxon testine” başvurulmuştur. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır. Sonuç olarak; deney grubundaki otistik çocukların problemli davranışlarının düzeltilmesinde etkili olan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl sonra da etkisinin devam ettiği tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki çocukların problem davranışlarında ise bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Hareket Eğitimi, Fiziksel Aktivite, Problem Davranış


The Problematic Of Behavior Children With Autism Given Movement Education And Physical Activity Program Monitoring Process Of The After One Year
 
The aim of this study As for the correction of behavioral problems in children with autism, prepared in accordance with the level of autistic children and educational movement applied to autistic children in the experimental group and after application of a physical activity program next year to determine the effect scientifically. Research models, pre - post test, control group was made patterns. Determining the purpose of research, the implementation of movement education and physical activity programs a year ago, the problem behavior in the experimental group, six (6) children and eight in the control group (8) for a total of fourteen children (14) was carried out with autistic children. Children to their families in the experimental and control groups before Vineland Behavior Scale Social Cohesion and movement education and physical activity programs can be applied as a pre-test; After program implementation of the program has been implemented as a post-test. A year after moving training and implementation of physical activity programs the sample creates the families of autistic children, it had been applied as in Vineland Behavior Scale Social Cohesion and post-test. The findings obtained from these tests were evaluated with SPSS statistical software. Comparative studies between the groups, "Mann-Whitney U" test, whereas intra-group comparative studies "the Wilcoxon test" was applied. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. As a result; which is effective for correction of problematic behavior of autistic children in the experimental group, one year after the application of movement and physical activity training program after it was determined that continuing effect. The children in the control group in problem behavior has been noted that there is a change.

Keywords: Autism, Movement Education, Physical Activity, Problem Behavior


Detay

İÇERİK