Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İletişim

Lokman ZOR
VAN DİJK’IN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİNİN SİNEMA FİLMLERİNE UYGULANMASI VE KAZAKİSTAN SİNEMASI’NDAN ÖRNEK BİR FİLM ÇÖZÜMLEMESİ: STALİN’E HEDİYE
 
Teun A. van Dijk’ın medya ürünlerine uygunluğuyla bilinen ve çoğunlukla medyanın ürettiği enformasyonların ya da eğlence ürünlerinin incelenmesini içeren eleştirel söylem çözümlemesi, her türlü söylemdeki iktidar yapısının ve ideolojik arka planın analizi için kullanılabilmektedir. Van Dijk’ın formüle ettiği haber söylem çözümlemesi yöntemi; makro ve mikro yapının çözümlenmesi şeklinde tasarlanmış olup metnin içeriğini, retoriğini, semantiğini ve anlatısını kapsamaktadır. Bu çalışmada; Van Dijk’ın oluşturduğu eleştirel söylem çözümleme yönteminin, filmlerin ideolojik arka planını analiz edebilmek üzere sinema filmlerine uygun biçimde sistematik bir yapıda uyarlanması amaçlanmıştır. Yapılan uyarlamada mümkün oldukça yöntemin orijinal yapısına bağlı kalınmaya çalışılmış, ortaya çıkarılan uyarlamayla “Stalin’e Hediye / The Gift to Stalin” isimli Kazakistan filmi ideolojik söylem bağlamında incelenmiştir. Filmin ortaya koyduğu gerçekliğin, görsel ve işitsel kodlarla yeniden inşa edildiği, belli bir anlam ve ideolojinin öne çıkarılmasında çeşitli retorik ve stratejik yapıların etkin şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Çözümleme Yöntemi, Teun A. van Dijk, Stalin’e Hediye, Kazakistan Sineması.


APPLICATION OF VAN DIJK’S CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS TO CİNEMA FILMS AND AN EXEMPLARY FILM FROM KAZAKHSTAN CINEMA: THE GIFT TO STALIN
 
The critical discourse analysis of Teun A. van Dijk, known as suitability to media products and often involving examination of media-generated information or entertainment products, can be used to analyze the structure of power and its ideological background in all kinds of discourse.The method of newspaper discourse analysis formulated by Van Dijk is designed as the analysis of macrostructure and microstructure which includes the content, rhetoric, semantics and narrative of the text. This study was intended to adapt the method of critical discourse analysis formulated by Van Dijk to cinema films in a properly systematic manner in order to analyze the ideological background of the films.It has been tried to adhere the original structure of method in this adaptation whenever possible and Kazakhstan’s film entitled “The Gift to Stalin” was examined through this recovered adaptation in the context of ideological discourse.It has been concluded that truth which the film has revealed is reconstructed with visual and auditory codes, and various rhetorical and strategic structures have been effectively used in featuring a particular meaning and ideology.

Keywords: Discourse Analysis, Method of Critical Discourse Analysis, Teun A. van Dijk, The Gift to Stalin, Kazakhstan Cinema


Detay

İÇERİK