Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Turizm

Kadir KARAGÖZ
KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI
 
Gelişmekte olan diğer birçok ülke ekonomisi gibi, üyesi olduğu Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından merkezi planlamacı ekonomik yapıdan piyasa ekonomisine geçiş yapmak zorunda kalan Kırgızistan ekonomisi için de turizm büyük bir önem taşımaktadır. Karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde, bölgesindeki ülkelere göre daha avantajlı durumda olan Kırgızistan’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması daha gerçekçi ve etkin politikaların belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Barındırdığı potansiyele ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme rağmen, bugüne kadar Kırgızistan’da turizm sektörünü ele alan ekonometrik bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu yönde bir adım atmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Kırgızistan’a gelen turist sayısını etkileyen talep yanlı faktörler panel çekim modeli yaklaşımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, turist gönderen ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve uzaklık gibi faktörlerin Kırgızistan’a yönelik turist akımı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turist Akımı, Turizm Talebi, Çekim Modeli, Panel Veri, Kırgızistan


INFLUENCING FACTORS OF TOURISM FLOWS TO KYRGYZSTAN: FINDINGS OF PANEL GRAVITY MODEL
 
Like many other developing countries, tourism is also of immense importance for Kyrgyzstan’s economy, which forced to switch to market economy from central, planning economic system after the collapse of Soviets Union. Unveiling the tourism potential of Kyrgyzstan, which has more advantageous condition than other countries in the region within the comparative advantages framework, is important for determining the more realistic and effective policies. Despite the potential that it contains and the importance for the country’s economy, no econometric work has been done by now to deal with the tourism industry in Kyrgyzstan. This study aims to take a step on this way. In this regard, the demand side factors those affect the tourist inflows towards Kyrgyzstan have been investigated by panel gravity model approach. The findings obtained reveal that factors like the economic size if tourist sending countries and distance are effective on the tourist inflow in Kyrgyzstan.

Keywords: Tourist Inflows, Tourism Demand, Gravity Model, Panel Data, Kyrgyzstan


Detay

İÇERİK