Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Eğitim

Çiğdem Nilüfer UMAR, Zerrin Ayvaz REİS
KARMA ÖĞRENME TASARIMLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
 
Bu araştırmada, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi incelenmektedir. Bu amaçla 10.sınıf Kimya dersinin “Maddenin Hallleri” ünitesiyle özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir ünite programı oluşturulmuştur.Çalışma, İstanbul ilinde, bir vakıf okulunun fen lisesi bölümünün, 10. sınıfına devam eden 17’si deney grubunda, 17’si de kontrol grubundaki toplam 34 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin düzeyinde performans gösterdikleri uzmanlar tarafından daha önce tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin Halleri” ünitesi 8 hafta boyunca kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken aynı üniteyi kontrol grubundaki öğrenciler, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğretim ortamında işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi A ve B Formları kullanılmıştır. Bu testin A formu deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere öntest ve B Formu da sontest olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiş ve analizde Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerilerinin detaylandırma boyutunu arttırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: karma öğrenme; kimya eğitimi; üstün zekâlı öğrenci; yaratıcı düşünme


THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED CURRICULUM WITH BLENDED LEARNING METHOD ON GIFTED STUDENTS’ CREATIVITY
 
The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with blended learning method on gifted students’ creative. For this aim, a unit plan that takes into account the special academic needs of the gifted learners was constructed which relies on the blended learning and the unit was chosen from 10th grade Chemistry lesson. In this study, pretest and posttest experimental model was used. The study was conducted with a total number of 34 gifted students, 17 of them in experimental group and 17 in wait list control group, who were students from 10th grades of A Foundation High School in Istanbul. While the differentiated curriculum with blended learning in chemistry was being administered to the experimental group, the regular curriculum without any differentiation was being administered to the control group. Raven Matris Test and Torrance Creative Thinking Figural Test A and B Forms, are used in order to derive the needed data. Torrance Creative Thinking Figural Test A Form was administered as pretest and B Form was administered as posttest to all students in the experimental and control groups. The data obtained was analyzed by Mann-Whitney U Test taking place in the statistical program. According to the findings of the study, it has been observed that differentiated curriculum with blended learning method on gifted students’, increases the elaboration dimention of the creative thinking test of the students.

Keywords: blended learning; chemistry education; gifted student; creative thinking


Detay

İÇERİK