Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İşletme

Yusuf ESMER, Muhammet YÜKSEL
İŞ YAŞAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: TEORİK BİR ÇERÇEVE
 
İş yaşamında örgütlerin performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin büyük bir kısmı örgüt çalışanlarıyla ilgili olup bunlardan biri de örgütsel bağlılıktır. Kısaca, Örgütsel Bağlılık; çalışan ile örgüt arasındaki bağlantı olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık örgüt performansına olumlu etki etmektedir. Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek çalışanlar, örgüt başarısını artırmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı; iş yaşamında örgütsel bağlılığın önemini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel bağlılığın türleri, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve örgütsel bağlılığın sonuçları ile ilgili bilgi verildikten sonra örgütsel bağlılığın iş yaşamı açısından önemi üzerinde durulmaktadır. Son olarak, örgütsel bağlılık hakkında yapılmış güncel çalışmalara yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı, İş Yaşamı, Çalışanlar


ORGANİZATİONAL COMMİTMENT IN BUSİNESS LİFE: A THEORETICAL FRAMEWORK
 
In business life, there are many factors that affect the performance of the organizations. One of them is related to running a large part of these factors are organizational commitment. In short, organizational commitment is expressed as the link between employee and organization. Organizational commitment has a positive effect on organizational performance. Employees with high levels of organizational commitment increase the success of the organization. In this context, the purpose of the research is to discuss the importance of organizational commitment in business life. For this purpose, focused on the importance of work life organizational commitment after giving information about the concept of organizational commitment, the type of organizational commitment, the factors affecting organizational commitment and results of organizational commitment. Finally, it is given to up to date studies on organizational commitment.

Keywords: Organizational Commitment, Emotional Commitment, Normative Commitment, Continuity commitment, Business Life, Employees


Detay

İÇERİK