Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Halkla İlişkiler

Hasan EYÜPOĞLU
DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
 
İnsan, yaşadığı toplum değiştikçe değişen bir varlıktır. Değişimin kaynağı ne olursa olsun insanın karakteri etkilenmektedir. Yaşadığımız çağa bakacak olursak en büyük değişim teknolojik gelişmelerde yaşanmaktadır. Böylece insan karakterinin değişimine en büyük etkiyi teknolojik gelişmeler yapmaktadır. Bu çalışma, bireylerin teknolojik anlamda gerçekleşen değişimlerden karakter olarak nasıl etkilendiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Değişen teknolojik imkânlar toplumsal hareket anlayışını, iletişim teknolojilerini ve dolayısıyla bunları kullanan insanları doğrudan etkilemektedir. Çalışmada, geleneksel medya döneminden dijital medya dönemine kadar bireylerin yaşadığı bazı karakteristik değişimler ele alınmıştır. Yaşanan değişimin bireye ne gibi özellikler kattığı, bireyin hangi özelliklerini kaybettiği ve toplumun nasıl bir değişime uğradığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda bireylerin toplumsal etkileşime katılımında karakteristik değişimlere uğradıkları alanyazın taramasına dayalı olarak teorik düzeyde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: dijital çağ, iletişim teknolojileri, dijital medya, insan karakteri, yeni medya


THE EFFECT OF COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES İN DİGİTAL AGE ON HUMAN CHARACTER
 
People, is a changing entity as society changes. Whatever the source of change, the human character is affected. İf we look at the age we live in, the greatest change is in technological developments. Thus technological developments are making the greatest impact on human character change. This study is aiming how individuals are affected in character by technological changes. The changing technological possibilities directly influence the understanding of social movement, the communication technologies and therefore the people who use them. İt has been researched how living changes have added characteristics to individuals, which characteristics of individuals have lost and how society is changing. As a result of the study, it is discussed at the theoretical level based on the scanning of literature that individuals undergo characteristic changes in social interaction participation.

Keywords: digital age, communication technologies, digital media, human character, new media


Detay

İÇERİK