Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İşletme

Onur Can BENLİER
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TUNCELİ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Örgütsel adalet konusu, son zamanlarda örgütsel davranış literatüründe dikkat çeken bir kavram haline gelmiştir. Bunun temel nedeni, örgütsel adalet algısının birçok örgütsel sonuca neden olması ve çalışanların tutum ve davranışlarını etkilemesidir. Bundan dolayı örgütsel adalet algısının örgütlerce çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda banka çalışanları üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı, banka çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin örgütsel adalet algıları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Çalışanların örgütsel adalet algıları ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri arasında ters yönlü, kişisel başarı duygu düzeyleri arasında ise doğru yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel adalet algıları arttıkça duygusal tükenme düzeyleri azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet,tükenmişlik ,duyarsızlaşma.


THE RELATİONSHİP BETWEEN FATİGUE LEVELS AND ORGANİZATİONAL JUSTİCE PERCEPTİONS: A RESEARCH ON BANK WORKERS İN TUNCELİ CİTY
 
Organizational justice subject has become an important topic in organizational behaviour literature, recently.The basic reason of this organizational perception’s causing many organizational results and effecting behaviours and attidues.That’s why organizational justice perception should be analysed well by the organizations so,the aim of this research ,which done on bank workers have effects on organizational justice perceptions ,or not.There is a reverse orientation between organizational justice perception ,emotional fatigue and depersonalization levels of workers .On the other hand,it was ıdentified that there is right way between personal success and emotion levels.According to this ,as workers justice perceptions increase ,emotional fatigue levels decrease.

Keywords: Organizational justice,fatigue ,depersonalization.


Detay

İÇERİK