Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Uluslararası İlişkiler

Yusuf ÇINAR
LİBERAL BARIŞ MODELLERİNDE “BARIŞ” VE ÇATIŞMANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 
Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası arenada artan barışçıl ve iyimser havanın etkisiyle demokrasi ile yönetilen ülkelerin birbirleriyle savaşmayacağı tezini yani Ebedi Barışı yeniden gündeme getirdi. Liberal barış teorisi Kant’ın “Ebedi Barış” adlı eserinde vurguladığı cumhuriyet rejimine (demokrasiye) sahip devletlerin halkın rızasıyla hareket edecekleri ve bundan dolayı “savaş”ın zorunlu bir ihtiyaç olmadığı sürece araç olarak kullanılmayacağı fikrine dayanır. Bu makalenin amacı liberal barış teorisinden hareketle, liberal barış modellerini inceleyerek, liberal barışın çatışmanın dönüşümü üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca bu makale, liberal barış modellerini ele alarak barış inşası kavramının liberal barış modellerinin bir ürünü olup olmadığını sorgulamaktadır. Bunun yanında bu çalışmada barış inşası kavramının liberal barış modelleri içerisinde gelişimi ele alınmakta ve “çatışma sonrası yapılanma” kavramının barış inşası kavramı yerine ikame bir kavram olup olmadığı tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liberal Barış Modelleri, Barış İnşası, Çatışma Sonrası Yapılanma.


THE TRANSFORMATION OF PEACE AND CONFLICT IN LIBERAL PEACE MODELS
 
With the end of the Cold War, the thesis of perpetual peace that claiming democracies do not fight each other, reshaped the agenda as a result of a peaceful and optimistic understanding international relations. The Liberal Peace Theory is based on the idea which was emphasized in the work of Kant “Eternal Peace” that the states having a republic regime ( i.e. democracy) will move with the consent of people and hence the war cannot be used as a tool as long as it is not necessity. The purpose of this article is to reveal the effect of liberal peace on the transformation of conflict by examining the models of liberal peace through liberal peace theories. In addition, this article questions whether the concept of “peace building” is a product of the liberal peace models. Furthermore, this study examines the development of the concept of “peace building” in the liberal peace models, and discusses whether the concept of “post-conflict building” is a substitutional concept for the term of “peace-building”.

Keywords: Liberal Peace Models, Peace-building, Post-Conflict Building.


Detay

İÇERİK