Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Halk Bilimi

Gözde Algün DOĞU, İsa DOĞAN
HALK OYUNLARI HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 faaliyet döneminde Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen halkoyunları seminerine katılan hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubunu Türkiye’nin değişik illerinde faal olarak görev yapan 219 hakem oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Envanteri (1981) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği (1967) kullanılmıştır. Veri analizleri için, Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi, One-Way ANOVA, ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada; hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01). Hakemlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01). Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında negatif yönde, kişisel başarı düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01).

Anahtar Kelimeler: Halkoyunları, iş Doyumu, Mesleki tükenmişlik düzeyi


ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVELS OF FOLK REFEREES AND THEIR JOB SATISFACTIONS
 
This study aims at analyzing relationship between burnout levels of folk dance referees participating in folk dance seminars which are held by Turkish Folk Dance Federation in 2016-2017 Activity Period and their job satisfactions. Research group is composed of 219 referees who actively work in various provinces of Turkey. In this research, Maslach Burnout Inventory (1981) and Minnesota Job Satisfaction Scale (1967) were used as data collection tool while Independent-Sample T-Test, One-Way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used for data analyses. Having analyzed relationship between burnout levels of referees and their job satisfactions, this research suggests that there is a negatively low level of meaningful relationship between emotional burnout levels and depersonalization levels of referees and their internal satisfaction levels while there is a positively medium level of meaningful relationship between personal achievement levels of referees and their internal satisfaction levels (p<0,01). It also suggests that here is a negatively low level of meaningful relationship between emotional burnout levels and depersonalization levels of referees and their external satisfaction levels while there is a positively low level of meaningful relationship between personal achievement levels of referees and their external satisfaction levels(p<0,01). This research finally suggests that there is a negatively meaningful relationship between emotional burnout levels and depersonalization levels of referees and their general satisfaction levels while there is a positively meaningful relationship between personal achievement levels of referees and their general satisfaction levels (p<0,01).

Keywords: Folk Dances, Job Satisfaction, Professional Burnout Level


Detay

İÇERİK