Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Xamo İSMAYILOV* Oqtay QULİYEV**
BANKA REKLAMLARININ TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı farklı yaş gruplarında, farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin reklamlara karşı tutumlarını analiz etmektir. Bu araştırmada tüketicilerin banka reklamlarına ve reklam güvenirliğine yönelik tutumları belirlemeye çalışılmıştır. Ayrıca Azerbaycan’da banka hizmetlerinden hangi oranda yararlanıldığının tespiti de bu makalenin amaçlarındandır. Bu çalışmada banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisine yönelik Bakü’de anket uygulanmıştır. Ankette yüzyüze anket metodu kullanılmıştır. 140 geçerli anket SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir. Ankette frekans ve faktör analizi yapılmıştır. Ankete katılanların demografik özellikleri, bankadan kullanım durumu ve hangi reklamlardan etkilendikleri frekans analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda tüketici tercihleri beş faktör altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla “Sık Kullananlar”, “Reklamlara Güvenenler”, “Reklamlara Karşı Hassas Olanlar”, “Reklamlardan Etkilenenler” ve “Görünüş ve Kalite Sevenler” olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Reklam, Tüketici davranışları, Tüketici tercihleri


BANK CONSUMER ADS PREFERENCES EFFECT: AZERBAIJAN SAMPLE
 
The purpose of this research is to analyze consumers' attitudes towards advertising in different age groups, different demographic characteristics. In this research, it was tried to determine the attitudes of consumers towards bank advertisements and advertising reliability. It is also the purpose of this article to determine the extent to which banking services are utilized in Azerbaijan. In this study, a questionnaire was applied in Baku to influence the customer preferences of bank advertisements. The questionnaire survey method was used. 140 current surveys were analyzed with SPSS 16.0. Frequency and factor analysis were done in the questionnaire. The demographic characteristics of the respondents, the usage status from the bank and which advertisements were influenced were analyzed by frequency analysis. Factor analysis was conducted and the customer preferences were collected under five factors. These include "Frequent Users", "Trusting Ads", "Sensitive Against Ads", "Ads Affected" and "Appearance and Quality Likes".

Keywords: Banking, Advertising, Consumer Behaviour, Consumer preferences


Detay

İÇERİK