Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Uluslararası İlişkiler

Aziz TUTSAK
HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1932-1945)
 
Özet İkinci Dünya Savaşı gerek savaş teknolojileri, gerekse kapsadığı alan bakımından kendisine kadar gelen tüm savaşlardan farklı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na ise Almanya’nın revizyonist ve dışlanmışlık hissi neden olmuştur. Almanya’nın başına Hitler gibi yayılmacı, saldırgan ve ırkçı birinin geçmesi Avrupa bölgesini adeta patlamaya hazır bir bomba haline getirmiş ve nihayetinde de bu bomba 1939 yılında patlamıştır. Bu çalışma da Hitler Almanyası’nın yayılmacı politikaları ve İkinci Dünya Savaşı incelenmiştir. Hitler Almanyası’nın ve savaşı başlatan nam’ı değer Führer’i olan Hitler’in düşünce dünyası, ırksal mantalitesinin kökenleri, Üçüncü Reich İmparatorluğu hayali ve yeniden biçimlendirdiği Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Parti’sinin örgütsel yapısı incelenmiştir. Ayrıca bu saldırganlığın yol açtığı kitlesel ve teknolojik olarak en büyük savaş görülen İkinci Dünya Savaşı’nın kökenleri ve seyri ele alınmıştır. Esasen İkinci Dünya Savaşı’na Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan sorunlar veya getirdiği yeni sorunlar ile bunların neden olduğu gelişmeler oluşturmaktaydı. Nitekim 1919 Versailles anlaşmasının oluşturduğu statükoya tepkiler başlamıştır. Böylece, özellikle statükocu devletler ile revizyonist devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri çekişmelerin başlaması, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Nazi Partisi, Hitler Almanyası, Antisemitizm, Nazi İdeolojisi, Alman Emperyalizm.


Expanding Policy Of The Hitler's Germany and The Second World War (1932-1945)
 
Abstract The Second World War has been different from all the wars that had broken out until it in terms of both the area it covers and war technologies. The Second World War, on the other hand, was caused by Germany's feeling of revisionism and exclusion. Germany’s being ruled by someone who was like Hitler who was expansionist, aggressive and racist made the European region a bomb ready to explode, and eventually this bomb exploded in 1939. This study examines the expansionist policies of Hitler Germany and the Second World War. The world of thought, the roots of his racial mentality, the dream of the Third Reich Empire, and the organizational structure of German National Socialist Party that he had reformed of Hitler also known as Führer who started the Hitler Germany and the war have been examined. In addition, the roots and progress of the Second World War caused by this aggression, and which was seen as the biggest war as massive and technologically widespread warfare was dealt with. In fact, the problems that were inherited from the First World War or the problems that it brought and the progress caused by these formed the Second World War. As a matter of fact, reactions against the status quo that the 1919 Versailles treaty caused were triggered. Thus, the beginning of economic, political and military conflicts, especially between the status quo states and the revisionist states, caused to the beginning of the Second World War.

Keywords: Key Words: II. World War, Party of Nazi, Germany of the Hitler, Antisemitism, Ideology of Nazi, İmperialism of Germany.


Detay

İÇERİK