Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İktisat

Şükrü CİCİOĞLU, Alig BAGHİROV
2008 KÜRESEL KRİZ SONRASI AZERBAYCAN BANKACILIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, 2008 finansal krizi sonrası Azerbaycan’da faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kâr göstergelerinde olan değişikliklerin etkilerini incelemektir. Söz konusu çalışmada 2008-2012 yıllarında Azerbaycan’da faaliyet gösteren 1’i devlet ve 11 tanesi özel banka olmak üzere 12 tane bankanın etkinliğinin çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri modeli ile incelenip genel değerlendirmesini ve potansiyellerini iyileştirme önerileri sunulmuştur. Veri Zarflama Analizi (VZA) ile yapılan bu çalışmada girdi olarak bankaların kredi ve mevduatlar, çıktı olarak ise bankaların yıllık kâr miktarları kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Azerbaycan Bankacılık Sektöründe 2008–2012 yılları arasında seçilmiş olan 12 banka için ortalama etkinlik % 40,54 olarak bulunmuş ve krizin yoğun olduğu 2008 yılında bankaların ortalama etkinlik oranı % 32, sonraki yıllarda ise doğrusal etkinlik oranında artış izlenmiş ve bu değer % 40 dolaylarında hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan’da Bankacılık sistemi, 2008 Küresel Krizi, VZA.


INVESTIGATION OF THE AZERBAIJAN BANKING SYSTEM WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AFTER THE 2008 GLOBAL CRISIS
 
The aim of this study was to examine the effects of changes in deposits, credits and profit indicators of banks operating in Azerbaijan after the 2008 financial crisis. In this study, the effectiveness of 12 banks, including 1 state and 11 private banks operating in Azerbaijan in 2008-2012, By output-oriented fixed return models, the general evaluation and proposals for improving the potentials are presented. In this study with Data Envelopment Analysis, as input Loans and deposits of banks and as output annual profit amounts of banks are used. As a result of the study, The average efficiency for the 12 banks selected in Azerbaijan Banking Sector between 2008-2012 was found to be 40.54%, in the crisis intensing in 2008, the average efficiency rate of the banks is 32%, in the following years was increased in the linear activity rate and it was determined to be over 40%

Keywords: Banking System in Azerbaijan, 2008 Global Crisis, Data Envelopment Analysis.


Detay

İÇERİK