Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İşletme

Ayşegül KAYA
KOBİ’ LERDE BULUT BİLİŞİM FARKIYLA E-TİCARET
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin günümüz rekabet koşularında ayakta kalabilmesi için dijital ticarete uyum sağlamaları gerekmektedir. Temelde sorunun Kobi’ ler için finansmana erişim olması, Kobi’ lerin rekabet etme şansını düşürmektedir. Bu durum Kobi’ lerin günümüz pazarlarına açılması için e-ticareti zorunlu kılmış ve daha sağlam dijital bir platformun gerekliliğini doğurmuştur. Küresel pazarlara açılmanın gerekliliği de artık yeterli gelmemekte günümüz rekabet şartlarında Kobi’ lerin e-ticarette sürekli daha hızlı olması gerekmektedir. Kobi’ lere bu doğrultuda dayanak sağlayacak bilişim sistemlerinin özde; Kobi’ ler için kolay anlaşılabilir ve finansal anlamda Kobi’ leri zorlamaması gerekmektedir. Araştırma bu bağlamda, Bulut Bilişimin Kobi’ ler için e-ticaretteki gerekliliğini açıklamaya çalışmaktadır. Bulut Bilişim sistemleri bu kapsamda Kobi’ ler için büyük avantajlar sağlamakta ve gün geçtikçe önemini arttırmaktadır

Anahtar Kelimeler: Kobiler, Bulut Bilişim, E-Ticaret


E-TRADE IN SMALL'S CLOUD COMPUTERS
 
Small and Medium-Sized Enterprises must adapt to survive in today's competitive digital commerce for running the business. Basically the problem SME 's lack of access to finance, SMEs reduces the chance to compete. In this case, SMEs in e-commerce have made it mandatory for the opening of today's market and has led to the need for more robust digital platform. The necessity of opening up competition in today's global market is no longer enough to come SMEs must be consistently faster than e-commerce. SMEs will provide support in this respect, self-information systems; Kobi 'easily understandable and financial sense for SME s' s enforcement is required. Research in this context, Cloud Computing SME 's attempts to explain the necessity for the e-commerce. Cloud systems in the scope of SME 's great advantages to increase the importance in and day by day.

Keywords: SMEs, Cloud Computing, E-Commerce


Detay

İÇERİK