Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İktisat

Recep ULUSOY, İslam ALTUN
FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE TEORİK YAKLAŞIM
 
Faizsiz finans sistemi, modern finans sisteminde ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu karmaşayı ortadan kaldırmayı gaye edinmiştir. Önceden belirlenmiş sabit faizi yasaklayan ve gerçekleşen gelirden pay almaya izin veren bu sistem kullanılan fonlarla elde edilen ekonomik sonuca, kara ortaklık esasına dayanmaktadır. Bu makale, modern finans sistemin toplumda oluşturduğu gayri adil düzene alternatif oluşturmayı gaye edinen ve İslami ilkelere dayanan faizsiz finans sistemine teorik yaklaşımı ele almıştır

Anahtar Kelimeler: finans, faizsiz finans, sermaye, kredi, adalet, ahlak


Theoretical Approach to İnternet Free System
 
The interest-free finance system aims to remove the chaos that is caused by the non-fair order arising in the modern financial system. This system, which prohibits pre-determined fixed interest rates and allows them to take a substantial share, is based on the principle of profit sharing, which is the economic result obtained with the funds used. This article deals with the theoretical approach to the interest-free finance system based on Islamic principles, which aims to eliminate the irregular fairness of the modern financial system in the society..

Keywords: finance, interest-free finance, capital, credit, justice, morality


Detay

İÇERİK