Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Tarih

Ismayil HAJIYEV
FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES
 
Makalede Azerbaycan topraklarında oluşturulan yapay Ermeni Vilayeti hakkında bahsedilmektedir. Bilindiği üzere, yıllardır Ermeniler “Büyük Ermenistan” düşüncesini gerçekleştirmek için bütün araçlara baş vurmuşlar. Amaçlarına ulaşmak için asırlar boyunca büyük güçlerin yardımına mazhar olmuşlar. Onlar için en önemli fırsat XIX. yüzyılın ilk çeğreğinde Güney Kafkasya’nın, özellikle Azerbaycan topraklarının Çarlık Rusyası tarafından işgali sonucu ortaya çıkmış, sonuçta Nahçıvan ve Erivan hanlıkları ilhak edildikten sonra bu topraklar üzerinde yapay Ermeni Vilayeti oluşturuldu. Makalede Ermeni Vilayeti’nin oluşturulması, yönetim sistemi ve akıbeti hakkında geniş bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Ermeni Vilayeti, Nahçıvan, Erivan, Rusya.


FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES
 
It is mentioned about artificial Armenian Vilayet created in the territory of Azerbaijan. As it is known, for many years the Armenians have taken all the means to realize the idea of \"Great Armenia\". They have been instrumental in helping great powers for centuries to reach their goals. The most important opportunity for them is XIX. In the first period of the century, the southern Caucasus, especially the Azerbaijani territories, was finally occupied by Tsarist Russia, after which Nakhchivan and Yerevan khans were annexed, and artificial Armenian Vilaty was formed on these lands. There is extensive information on the formation of the Armenian province, the administrative system and the fate of the city.

Keywords: Armenian Province, Nakhichevan, Yerevan, Russia.


Detay

İÇERİK