Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Sosyoloji

Zafer UZUN, Ayşenur M. Şafak UZUN
DEĞERİN YENİDEN İNŞASI: ASKERLİK MESLEĞİNDE DEĞER EĞİTİMİNE DAİR KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ
 
Bu çalışmanın amacı genelde değerin, özelde ise profesyonel bir meslek olarak askerliğe ait değerlerin toplumsal süreç içerisinde gerçekliğin nasıl inşa edildiğini ve nasıl aktarıldığını teorik bir çerçeve içerisinde incelemektir. Çalışmanın teorik zemininde, Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın gerçekliğin sosyal inşası kuramı yer almaktadır. Toplumun insani bir ürün olduğunu kabul eden Berger ve Luckmann, bireylerin karakter kazanma ve sosyalleşme sürecinde, sosyal gerçekliğin döngüsel olarak nasıl inşa edildiğini incelemişlerdir. Dışsallaştırma, nesnelleşme ve içselleştirme olarak kavramsallaştırdıkları bu döngüsel süreç, bireylerin sosyal etkileşimle taşıdıkları sübjektif anlamları ve kendilerini dışsallaştırmasıyla başlamaktadır. Bu adımı sırasıyla rutinleşmiş faaliyetlerin ve şekillendirilmiş tipleştirmeler ile öteki gerçekliklerin zaman içerisinde nesnelleştirilmesi devam ettirir. Ardından nesnelleşen gerçeklikler “aslî” ve “tali” sosyalleşme sürecinde içselleştirilir. Son aşamada ise içselleştirilmiş nesnel gerçeklikler, rol ve eylemler aracılığı ile dışsallaştırılır. Değerlerde, bu dönüşümsel süreç içerisinde üretilerek bir sonraki kuşaklara taşınır. Bu değerlerden bazıları da askerlik mesleğine ait olan değerlerdir. Profesyonel düzeyde hazırlanmış bir eğitim süreci bir yandan bireyin kurumsal değerleri içselleştirmesini zorunlu kılarken bir taraftan da bu değerlerin eğitiminin nasıl yapılması gerektiği sorusunsalını ortaya çıkartmaktadır. Bu çalışma ile genelde değer eğitimine, özelde ise askerlik mesleğine ait değerlerin aktarılmasına kaynaklık edecek kuramsal bir bakış açısını sosyoloji (askeri sosyoloji) literatürüne sunarak araştırmacılar ve çalışanlara kuramsal bir bakış açısı sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değer Eğitimi, Askeri Değerler, Sosyal İnşacılık, Askerlik Mesleği, Askeri Sosyoloji


Reconstruction of Values: A Theoretical Approach Proposal on Value Education in Military Profession
 
The aim of this study is to examine in a theoretical framework how values and especially the values concerning the military as a profession are constructed and conveyed in the social process. On the theoretical basis of this study lies Peter Berger and Thomas Luckmann’s social construction of reality theory. Berger and Luckmann, who acknowledge that the society is a humane product, investigate how the social reality is constructed cyclically in the processes of an individual’s socialization and forming a personality. This cyclical process, which can be conceptualized as externalization, objectification and internalization, begins with the externalization of both an individual and his subjective meanings which are carried through social interaction. After externalization phase comes respectively the objectification of routine activities, formed typications and other realities. Objectified realities are then internalized in the process of “primary” and “subsidiary” socialization. Finally, internalized objective realities are externalized through roles and actions. Values are also produced in this cyclical process and conveyed to the next generations. Some of these values are related to the military profession. The process of a well-prepared professional education necessitates the internalization of institutional values by an individual, while it brings out the question of how this value education should be done. This study presented theoretical perspectives, which will be the basis for transferring values related to value education in general and military profession in particular, to researchers and employees who study on sociology (military sociology) and literature of sociology (military sociology).

Keywords: Values, Education of the Values, Military Values, Social Construction Theory, Military Profession, Military Sociology.


Detay

İÇERİK