Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İşletme

Fetullah BATTAL, İbrahim DURMUŞ
MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Araştırmanın amacı; Üniversitede eğitim öğretim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ahilik ve iş ahlakına yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu; Bayburt üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi eğitim ve öğretim gören 231 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 144’ü erkek 87’si ise kızdır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında başlangıçta açımlayıcı faktör analizi çalışmalarına yer verilmiş, daha sonra doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi çalışmaları tamamlanmıştır. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizi SPSS 20 paket programıyla, faktör analizi çalışmaları ise Lisrel 8.8 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ölçeği geliştirilmek için kullanılan aşamalar şu şekildedir 1. Madde Havuzunun Oluşturulması 2. Uzman Görüşü Alınması, 3. Ön Deneme Formunun Oluşturulması 4. Faktör Analizinin yapılması. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam 24 maddeden oluşan 6 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı (0. 913), KMO (Kaiser Mayer Olkin) değeri (0.853) olarak hesaplanmıştır. . Bartlett testi sonucu olarak ( 2376,708) tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) 0.067; P-value for Test of Close Fit (RMSEA <0.05)=0.00059; standardize edilmiş kök ortalama kare artık (S-RMR) 0.074; uyum iyiliği indeksi (GFI) 0.85; düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI) 0.86; normlanmış uyum indeksi (NFI) 0.95; karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) 0.95 ve benzerlik uyum indeksi (RFI) 0.87 olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda; artmalı uyum indeksi (IFI) 0.95; Parsimony uyum iyiliği indeksi (PGFI)) 0.67; Parsimony normalleştirilmiş uyum iyiliği indeksi (PNFI)=0.87 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Ki-kare /serbestlik derecesi; =496,24/ 237 =2.09 olarak ve normlanmamış uyum indeksi, (NNFI) 0.93 olarak saptanmıştır. Çalışma sonunda Ahilik Ölçeğinin, 6 faktör altında toplanmış 24 maddeyi kapsayan 5’li likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek oluğu belirlenmiştir. İçeriklerinden dolayı faktörlere; “İyi Ahlaklı Olmak Faktörü” (6 madde), “Yardımsever ve Hoşgörülü olmak Faktörü” (6 madde), “Selim Olmak Faktörü” (3 madde) ve “İstikrarlı Olmak Faktörü” (3 madde), “Oportünist olmak Faktörü” (3 madde), Makyavelist olmak’’ (3 madde) adları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modern Ahilik Ölçeği, Güvenirlik Analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik modeli, SPSS


A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY FOR THE SCALE OF MODERN AKHISM
 
Purpose of the research; It is the development of a valid and reliable scale that will measure the attitudes of students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences to their ethics and business ethics. Method: The study group of the study; Bayburt University consists of 231 students who study at the Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences at Gümüşhane University. Of the students in the study group, 144 were males and 87 were males. Initially, descriptive factor analysis studies were included in the scale validity studies, and confirmatory factor analysis studies were completed. Explanatory factor analysis of the study was performed with SPSS 20 package program and factor analysis studies with Lisrel 8.8 software. In the research, the steps used to develop the scale are as follows: 1. Formulation of the item pool 2. Obtaining the Expert Opinion 3. Formulating the Pre-Test Form 4. Performing the Factor Analysis. As a result of the factor analysis, a total of 24 factors were obtained. The Cronbach Alpha reliability coefficient (0.913) and KMO (Kaiser Mayer Olkin) value (0.853) for the whole scale were calculated. The Bartlett test was concluded (2376,708) as a result. Root mean square approach error (RMSEA) as a result of confirmatory factor analysis was 0.067; P-value for Test of Close Fit (RMSEA & lt; 0.05) = 0.00059; Standardized root mean square residual (S-RMR) 0.074; Goodness of fit index (GFI) 0.85; Adjusted adaptive well-being index (AGFI) of 0.86; Normed compliance index (NFI) 0.95; The comparative compliance index (CFI) was 0.95 and the similarity compliance index (RFI) was 0.87. As a result of analysis; Incremental fit index (IFI) 0.95; Parsimony goodness of fit index (PGFI)) 0.67; Parsimony normalized goodness of fit index (PNFI) = 0.87. In addition, Chi-square / degree of freedom; = 496,24 / 237 = 2.09, and the non-normative adjustment index was (NNFI) 0.93. At the end of the study, it was determined that the Ahilik Scale was a valid and reliable 5-point Likert-type scale consisting of 24 items that were collected under 6 factors. Factors due to their content; (6 items), "Factor to be helpful and tolerant" (6 items), "Reliable and Patient Factor" (3 items) and "Stable Factor" (3 items), "Personal Interest Factor" (3 items), Materialist Behavior Factor "(3 items).

Keywords: Modern Akhism Scale, Reliability Analysis, Explicit Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Model, SPSS


Detay

İÇERİK