Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Din

Güldane GÜNDÜZÖZ
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HIRKA, ALEM VE SECCÂDE
 
İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar düşünce ve inanç ile ilgili birçok soyut kavram sembollerle ifade edilmiştir. Tasavvufun da bu temel ilkeden uzak kalması düşünülemez. Bu bağlamda tekkelerde en sık karşılaşılan maddi kültür objelerinden hırka, alem ve seccade, maddi fonksiyonlarının yanında sûfî menkıbeleri ve merasimlerinde sembolik birer unsur olarak önemli işlevler üstlenmiştir. Derviş çeyizi adı verilen bu eşyalar, kullanan açısından günlük alelade unsurlar değildir. Bu çalışmada, belge ve kaynakların ışığında mutasavvıflara göre tasavvufî sembollerden hırka, alem ve seccadenin ayet, hadis ve menkıbelerdeki izleri ve tasavvufî ekollerin bu simgelere yükledikleri değer üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, basılı kaynakların yanı sıra el yazması eserlere dayanmaktadır. Bu bağlamda konu hem inanç hem de ritüel bağlamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekke, Mitoloji, Sembolizm, Hırka, Alem, Seccade.


Hirka, Sanjak and Prayer Rug in Sufi Culture
 
From the beginning of human history, various intangible notions as beliefs and thoughts have been explained by symbols. It is not possible for sufism to stay out of this principle. Dervish coat, banner and prayer rug are the most common objects of material culture in the lodges. These garments have tangible functions. Moreover these items have symbolic functions in dervish legends and rituals. The costumes and belongings which called ‟derviş çeyizi” of the sufi orders cannot be considered the ordinary and solely everyday things of users. Dervish coat, banner and prayer rug was examined in this article from the view of sufi orders related to verses, hadiths as well as legends. Therefore this study is based on manuscripts and printed sources. In this context the subject is dealt in terms of both beliefs and rituals.

Keywords: Lodge, Mythology, Symbolism, Dervish Coat, Banner, Prayer Rug.


Detay

İÇERİK