Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Politika Bilimi

Emel ÇOKOĞULLAR
TÜRKİYE’DE SİYASAL MUHAFAZAKÂRLIĞIN GELİŞİMİNDE KADIN VE AİLE: BENZERLİKLER VE ÇATIŞMALAR
 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve günümüze kadar muhafazakârlık çizgisinde, genel itibariyle toplumsal bozulma/yozlaşma ve ahlâki buhran tanımlamaları yapılmaya çalışılmış ve toplumsal kurumların önemine değinilmiştir. Geleneğin arkada bırakılarak aşina olunmayan “yeni”nin ithal edilmesinin, “insan topluluğu”nun geleceği için yaratacağı tehditlerden bahsedilmiş ve toplumsal düzen kaygısı öne çıkmıştır. Bu düzen kaygısının belirginleşmesinde de toplum ve devlet ilişkisinde yaşanmaya başlayan değişim etkili olmuştur. Söz konusu bu kaygı, salt bir değişim karşıtlığından ziyade değişimin hızına, şiddetine, kapsamına ve içeriğine yönelmiştir. Nitekim modernleşme sürecinde bahsi geçen bu çekinceler, sıklıkla dile getirilmiş ve özellikle toplumsal dinamiklerin büyük hasar göreceği düşünülen noktalara temasın arttığı anlarda daha gür duyulmuştur. Kadın ve aile konusu, çatışmanın ve endişenin yükseldiği noktalardan en önemlisi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Türkiye’de Muhafazakârlık


WOMEN AND FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL CONSERVATISM IN TURKEY: SIMILARITIES AND CONFLICTS
 
From the Ottoman Empire to the Republic and to the present day as of social distortion, along the lines of general conservatism/degeneration and moral depression definitions mentioned the importance of social institutions are studied and attempted. Volunteers familiar with the back of tradition not to be “new” imported, “human society” will create for the future social order mentioned the threats and anxiety. This order concerns the necessity of starting to change in the relationship of society and the State. A change in this particular concern, rather than the change in the speed, intensity, scope and content. Indeed, in the process of modernization often expressed these reservations are mentioned, and especially most of the damage was thought to be going to see social dynamic points to increased contact moments more lush. The issue of women and family conflict and concern rises among the most notable point.

Keywords: Family, Women, Conservatism in Turkey.


Detay

İÇERİK