Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Eğitim

Alev ÜSTÜNDAĞ
8-10 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Okuma-yazma öğrenmiş olmaları sebebiyle 8-10 yaş arası çocuklar için kitaplar büyük bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmada bu yaş grubu için hazırlanmış çocuk kitaplarında yer verilen değerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen ve 2010-2014 yılları arasında yayınlanmış 140 çocuk kitabı, “Değeler Kontrol Listesi” kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasında frekans analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çocuk kitapları; kişisel değerler, kişiler arası değerler ve toplumsal değerler olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. İncelenen kitaplarda en yüksek oranla kişisel özelliklere ait değerlerin bulunduğu saptanmış olup, kitaplarda toplamda 1672 değer ifadesinin olduğu belirlenmiştir. Kişisel değer içeriklerinde; öğrenme, samimiyet, öz eleştiri gibi kavramlara daha fazla yer verilirken, özgürlük, kendini kabul, çalışkanlık ve kibarlık kavramlarına daha az yer verildiği; kişilerarası değer içeriklerinde; uyum, işbirliği ve arkadaşlık gibi kavramlara daha fazla yer verilirken, sevgi ve saygı kavramlarına daha az yer verildiği; toplumsal değer içeriklerinde ise; doğayı sevme kavramına daha fazla yer verilirken, vatanseverlik ve barış kavramlarına çok az yer verildiği belirlenmiştir. İncelenen çocuk kitaplarında 9 yaş grubuna ait kitapların daha fazla olduğu da elde edilen bir diğer sonuç olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Değerler, Kitap, Çocuk Kitabı İçerikleri


EXAMINING OF VALUES OF CHILDREN'S BOOKS TOWARD 8-10 YEAR OLDS
 
Books for children between the ages of 8 and 10 have a great proposition because they have learned to read and write. It was aimed to investigate the values in children's books prepared for this age group. In this research, content analysis model was used in qualitative research methods. 140 children's books, which were determined using random sampling and published between 2010 and 2014, were examined using the "Variables Checklist". The frequency analysis method was used to interpret the data obtained as a result of the content analysis. Children's books were evaluated that under three main headings on personal values, interpersonal values and social values. It was determined that the values of the personal characteristics were found to be the highest in the books examined and it was determined that the books had a total of 1672 value expressions. In personal value content; while the concepts such as learning, sincerity and self-criticism are given more space, the concepts of freedom, self-acceptance, diligence and kindness are given less space; in the contents of interpersonal value; while concepts such as harmony, cooperation and friendship are given more space, the concepts of love and respect are given less space; in social values content; while the concept of loving nature has been given more space, patriotism and peace have been given little space. Another result is that the books of the 9 years old group are more in the children's books examined.

Keywords: Children’s Literature, Children’s Books, Values, Book, Child Book Content


Detay

İÇERİK