Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Sinem KUNT
HELAL TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini analitik olarak değerlendirmek ve farklı bakış açıları sunmaktır. Müslüman seyahat pazarının mevcut ve potansiyel değeri bu pazarın ilerleyen yıllarda da büyüyeceğini göstermektedir. Söz konusu segmentin büyümesinin; konaklama, seyahat, ulaşım, yemek, alışveriş, bankacılık, lojistik ve diğer ilgili sektörlerdeki talebin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple mevcut ve potansiyel bir pazar olan helal turizm pazarının ortaya çıkış süreçlerinin nasıl bir seyir izlediğini analiz etmek araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda amaçlı örneklem tekniği ile seçilen ve heterojen bir özellik göstermesi dikkate alınan örneklem çerçevesini Müslümanların seyahatlerinde tercih ettikleri ilk 10 ülke (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa, Tayland, İtalya, Suriye) oluşturmaktadır. Söz konusu ülkelerde helal turizmin ortaya çıkış süreçleri, literatür taramasına dayanarak ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler dikkate alınarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak helal turizm, ülkelerin ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik alanlarında belirgin değişikliklere sebep olmuştur. Helal turizmin gelişmesi için helal arz kaynaklarının bulunmasının yeterli olmadığı görülmüş, helal anlayışa sahip turistlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini dikkate alan ve ilgili ülkenin toplumsal yapısını da göz önünde bulundurarak çeşitli bilimsel ve teknolojik yenilikler yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: helal, helal endüstri, helal pazar, helal turizm, helal turizm pazarı


ANALYTICALLY EVALUATION EMERGENCE PROCESS OF HALAL TOURISM
 
The aim of this study is to analytically evaluate the emergence process of halal tourism and to present different perspectives. The current and potential value of the Muslim travel market shows that this market will grow in the coming years as well. Its growth of the segment; will also contribute to the increase in demand for accommodation, travel, transportation, food, shopping, banking, logistics and other related sectors. For this reason, it is important to analyze how the emergence process of the halal tourism market which is an existing and potential market. In this context, the sampling framework, which is selected by the purposeful sampling technique and which has a heterogeneous nature, constitutes the first 10 preferred countries (Malaysia, Turkey, United Arab Emirates, Singapore, Russia, China, France, Thailand, Italy, Syria) of Muslims on their travels. The process of the emergence of halal tourism in the mentioned countries has been examined by content analysis method considering economic, technological, scientific, social and political variables based on literature review. As a result, halal tourism has caused significant changes in the economic, technological, scientific, social and political fields of the countries. Halal supply resources have been found to be insufficient for the development of halal tourism and it has been achieved that various scientific and technological innovations should be done considering the needs, wishes and expectations of tourists with halal understanding and taking into account the social structure of the country concerned.

Keywords: halal, halal ındustry, halal market, halal tourism, halal tourism market


Detay

İÇERİK