Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: İletişim

Selma KOÇ AKGÜL, Tolga ŞAHİN
SİYASAL İLETİŞİM VE REKLAM: SİYASAL PARTİLERİN GAZETE REKLAM İLETİLERİNİN ANALİZİ (2002 GENEL SEÇİMLERİ)
 
Günümüzde siyasal iletişim ve pazarlama süreçlerinde siyasal reklamların yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Afiş, el ilanı ve gazete ile başlayan siyasal reklamcılık faaliyetlerinin alanı, televizyon ve internet mecraları (sosyal medya, internet siteleri, spam mesajlar vb.) ile daha da genişlemiş ve reklam siyasal iletişimin büyük kitlelere ulaşmak için kullandığı en önemli araç haline gelmiştir. 1970'li yıllardan sonra ülkemizde de siyasal seçim kampanyalarında büyük bütçeler kullanılarak çeşitli siyasal reklamcılık faaliyetlerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, siyasal reklamcılığın önemli uygulamalarından biri olan gazete reklamlarına odaklanılmıştır. Amaç, seçim dönemlerine göre farklı özellikler taşıdığı varsayılan siyasal gazete reklamlarında, partilerin seçmen kitleleri için tercih ettikleri ileti ve görseller ile reklam türlerini belirlemektir. Araştırmanın temel varsayımı gazete reklamlarının ileti içeriklerinin seçim döneminde var olan sorunlara yönelik hazırlandığı, lider odaklı reklam türünün tercih edildiği ve gazete tercihinde ideolojik yakınlık gözetildiğidir. Buna bağlı olarak araştırma kapsamına, ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 yılında gerçekleşen genel seçim dönemi seçilmiş, partilerin ulusal basında yer alan siyasal gazete reklamları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, seçime katılan ve %10’luk seçim barajını geçme olasılığı bulunan siyasi partilerin hazırladıkları gazete reklamları ile farklı yayın politikaları ve yayın kimliklerine sahip Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri oluşturmuştur. Bu gazetelerin 26.09.2002-29.10.2002 tarihleri arasında yayınlanan toplam 197 siyasal gazete reklamı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 seçim dönemde siyasi parti gazete reklam iletilerinin yoğun olarak iç politika üzerine inşa edildiği ve reklam mecra seçiminde ideolojik yakınlık gözetildiği görülmüştür. Ayrıca Genç Parti ve Doğru Yol Partisi dışında tüm siyasi partilerin , "parti odaklı reklam" türünü tercih ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazete, Gazete Reklamları, Siyasal İletişim, Siyasal Reklamcılık, Siyasi Parti


POLITICAL COMMUNICATION AND ADVERTİSEMENT: ANALYSIS OF POLİTİCAL PARTİES NEWSPAPER ADVERTİSEMENT’S MESSAGES (2002 GENERAL ELECTION)
 
Nowadays, it is observed that political advertisements are used extensively in political communication and marketing processes. The field of political advertising, which started with banners, hand gestures and newspapers, has expanded further with the field, television and internet channel (social media, internet sites, spam messages, etc.) and advertising has become the most important means of political communication to reach massive mass. After the 1970s, various political advertising activities have been extensively used in the political election campaigns in our country by using large budgets. This work focuses on newspaper advertisements which is one of the most important applications of political advertising. The aim is to determine the types of messages and advertisements that the political parties prefer for the masses of the press in the newspaper advertisements which are suppose to be different according to the election periods. The basic assumption of the research is that the content of the newspaper advertisements is prepared for the problems existing, the leader oriented advertising is preferred and the ideological closeness is observed in the newspaper choiced during the election period. İn parallel with this purpose in this investigation as a period, the general election period in 2002 when the economic crisis and unemployment were experienced was chosen and the Political parties newspaper advertisiments at the national newspapers were analyzed by content analysis method. The sample of the research was composed of newspaper advertisements prepared by the political partys which have the possibility of passing the selection threshold of 10%, and Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and Sabah newspapers with different publication policies and publications identities . A total of 197 newspaper advertisements were analyzed during the one month period from 26.09.2002 to 29.10.2002. As a result of the study, it was seen that in the 2002 elections in which the economic crisis and unemployment were experienced, political party newspaper advertising was heavily built on domestic politics and ideological closeness was observed in the advertising media selection. It has also been found that all political parties, except the Genç Parti and Doğru Yol Partisi, prefer "party oriented advertising”.

Keywords: Newspaper, Newspaper Advertisiment, Political Communication, Political Advertisiment, Political Party


Detay

İÇERİK