Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İşletme

Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
TÜRKİYE’DE GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ALANINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ (2007-2016)
 
Küreselleşme, yoğun rekabet ve değişen müşteri ihtiyaçları gibi başlıca faktörler, geleneksel pazarlama anlayışından güncel (modern) pazarlama yaklaşımlarına geçisin temel nedenleri olarak değerlendirilebilmektedir. Geleneksel pazarlama yaklaşımlarını kullanarak müşterilerini cezbedemeyeceğini farkeden işletmeler, güncel pazarlama yaklaşımlarının etkili gücünden faydalanmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı güncel pazarlama yaklaşımları konusunda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2007-2016 yılları arasında konuyla ilgili yazılmış 258 teze YÖK Tez Veritabanı vasıtasıyla erişilmiştir. Bu tezler; pazarlama konusu, yayın yılı, tez türü, üniversite türü, enstitü türü, akademik danışman unvanı, öğrenci cinsiyeti, örneklem hacim ortalaması, örnekleme teknikleri ve istatistiksel analiz türleri açısından kategorize edilmiştir. Verilerin analizinde Microsoft Excel 2010 ofis programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular frekans, yüzde, ortalama ve grafiklerden faydalanılarak sunulmuş ve Tablo 2’de özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Pazarlama Yaklaşımları, Tez Profili, Master, Doktora, Öğrenci


THE INVESTIGATION OF MASTER AND DOCTORAL THESES WRITTEN FIELD OF CURRENT MARKETING APPROACHES IN TURKEY (2007-2016)
 
Key factors such as globalization, intense competition and changing customer needs can be considered as the main reasons for transition from traditional marketing approach to current (modern) marketing approaches. Realizing that they can not attract customers using traditional marketing approaches, businesses have begun to take advantage of the power of modern marketing approaches. The purpose of this study is to examine the master and doctoral theses written on current marketing approaches by content analysis method. For this purpose, 258 theses written related with this topic between 2007-2016 years were accessed through the Council of Higher Education Theses Database. These theses are categorized in terms of marketing issue, year of publication, thesis type, university type, institute type, academic advisor title, student gender, sampling volume average, sampling techniques and statistical analysis types. Microsoft Excel 2010 office program was used in analysis of the data. The findings are presented using frequencies, percentages, averages and graphs and summarized in Table 2.

Keywords: Marketing, Marketing Approaches, Thesis Profile, Master, PhD, Student


Detay

İÇERİK