Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Hüseyin USLU
TÜRKİYE'DE İTHALAT VE İHRACATIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (1980-2016)
 
Bu çalışma, 1980–2016 dönemi yıllık veriler kullanarak Türkiye’de İthalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi zaman serilerindeki gelişmeler dikkate alınarak analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF, Augmented Dickey Fuller), DF(Dickey Fuller) ve PP (Philllip Perron) tarafından geliştirilen birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlığı test edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, durağan dışı değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını incelemek için ise Johansen Eş-Bütünleşme(ko-entagrasyon) ile değişkenlerin eşbütünleşik olup olmadıkları test edilmiş ardından VAR(Vektör Otoregresif Model)ile uygun gecikme testip edilerek VAR(4) modeli kurulmuş ardından Hata Düzeltme Modeli (VEC) uygulanmıştır. Sonuç olarak, hem maksimum öz-değer (λmax) hem de iz (λiz) test istatistiklerine göre değişkenler arasında herhangi bir eş-bütünleşme vektörünün olmadığını belirten sıfır (H0) hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla İthalat, İhracat ve GSYH değişkenleri arasında kooentegrasyon ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Johansen eş-bütünleşme(ko-entegrasyon) yaklaşımında ithalat, ihracat ve Ekonomik büyüme değişkenleri eş-bütünleşik bulunmuştur. Yani değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Türkiye’de İthalat ve İhracat, Zaman Serileri


ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPORTS AND EXPORTS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (1980-2016)
 
This study has been analyzed by considering the developments in relation time series between import, export and economic growth in Turkey using 1980-2016 annual data. In the study, the stability of the series was first tested using the unit root tests developed by the Extended Dickey-Fuller (ADF, Augmented Dickey Fuller), DF (Dickey Fuller) and PP (Philllip Perron). In order to examine whether there is a long-run relationship between the out-of-stay variables and the Johansen cointegration, it is tested whether or not the variables are cointegrated and then the VAR (4) model is tested by testing the appropriate delay with VAR (Vector Autoregressive Model) And then Error Correction Model (VEC) was applied. As a result, the zero (H0) hypothesis is rejected, indicating that there is no cointegration vector between the variables according to the maximum self-worth (λmax) and trace (λi) test statistics. Therefore, the result of the cooegegation relation between the variables of Import, Export and GSYH is reached. Johansen's cointegration approach found that the variables of import, export and economic growth are co-integrated. That is, there is a long-term relationship between variables.

Keywords: Economic Growth, Import and Export in Turkey, Time Series


Detay

İÇERİK