Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Eğitim

Zeynep TAŞYÜREK
BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİNİ TARİH DERS KONULARINA UYGULAMA
 
Çalışmanın amacı, Bruner tarafından ileri sürülen, öğrencilerin problem çözme, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine olanak sağlayan, öğretmenin öğrencilere çeşitli öğrenme ortamları oluşturmasıyla öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşmasının sağlandığı bir strateji olan buluş yoluyla öğretme ve yöntemlerinin tarih ders kitaplarında yer alan konulara nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesidir. Çalışmada buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilecek yöntemler açıklanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada buluş yoluyla öğretim stratejisini tarih ders konularına uygulanması ile ilgili bilgiler nitel veri toplama araçlarından biri olan doküman incelemesinden yararlanılarak betimlenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak, buluş yoluyla öğretim stratejisi, araştırmacılar tarafından belirlenen tarih konularına (Divan-ı Hümayun, Reform, Coğrafi Keşifler, Osmanlı’da Devşirme Usulü,…) çeşitli yöntemlerin (büyük grup tartışması, münazara, soru- cevap,...) kullanılması yoluyla uygulanmıştır. Tarih kitaplarındaki konular incelenirken birçok konunun buluş yoluyla öğretime uygun olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda buluş yoluyla öğretim stratejisinin derslerde kullanımına ilişkin öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Buluş Yoluyla Öğretim, Ders, tarih


APPLICATION OF TEACHING THROUGH DISCOVERY STRATEGY TO HISTORY TOPICS
 
The study’s aim is to show how to apply the strategy of teaching through discovery, which is a strategy suggested by Bruner and enables students to improve problem solving, reflective, and creative thinking skills and by which teachers generate various learning environments for students to access information on their own, and its methodologies on the topics in history books. In the study, the methods to be used within the strategy of teaching through discovery were explained. In the study carried out with a qualitative research method, the information related to the application of strategy of teaching through discovery on history topics were described employing document analysis which is one of qualitative data collection methods. In accordance with the study’s aim, the strategy of teaching through discovery was applied to the history topics (Divan-I Hümayun[The Imperial Council], Reformation, Geographical Discoveries, The Devshirmeh Method in the Ottoman Empire,…), selected by the researchers, by means of multiple methods (big group discussion, debate, question-answer method, …). It was found while reviewing topics in history books that a lot of topics are adequate to teach through discovery. In the end of the study, the suggestions regarding to employing the strategy of teaching through discovery in classes were presented.

Keywords: Teaching through discovery, History, lesson.


Detay

İÇERİK