Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Psikoloji

Günnur ÖZBAY
GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK HAZIRLANAN ÖFKE DENETİMİ PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, ilkokula devam eden öğrencilerin saldırgan davranışlarını azaltmaya yönelik geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetim programının etkililiğini incelemektir. Araştırma, kontrol gruplu ön test, son test modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri uygulanmış, öfke düzeyi yüksek, öfke denetimi becerileri düşük öğrenciler arasından 17’şer kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubu ile yapılan oturumlar 8 hafta sürmüştür. Araştırmada elde edilen veriler, parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öfke denetimi eğitimi alan deney grubunun eğitim sonrasında öfke denetim puanlarının kontrol gruplarına göre önemli düzeyde arttığını ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programının öğrencilerin öfke denetimi ve olumlu başa çıkma yöntemlerini kullanma becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Öfke Yönetim Eğitim Programı, Öfke, Öfke Denetimi


AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANGER CONTROL PROGRAM PREPARED BY USING TRADITIONAL PLAYS AND HEROES OF IMAGINATION ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS
 
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the anger control program, which is based on the use of traditional games and heroes of imagination to reduce the aggressive behavior of primary school students. This experimental study consisted of control group, pretest and posttest. In this research, Multi-dimensional School Anger Inventory was applied. Students with high anger level and with low anger control ability were included in the study group. 34 students, including 17 experimental and 17 control groups, formed the study group. The sessions with experimental group lasted 8 weeks. Analysis was performed using the Mann Whitney-U and Wilcoxon Marked Ranks Test from the non-parametric tests. Findings from the study showed that experimental group who had trained for anger control has significantly increased anger control scores compared to the control groups. Findings obtained from the research have indicated that anger control program prepared by using traditional games and heroes of imagination has an effect on the ability of students to use anger control and positive coping methods.

Keywords: Anger Management Education Program, Anger, Anger Management


Detay

İÇERİK