Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Uluslararası İlişkiler

Emre ARSLANTAŞ
İSLAM ÖNCESİ İLE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SİYASİ YAPI VE DIŞ İLİŞKİLERİN KIYASLANMASI
 
Türkler dünya tarihinde irili ufaklı pek çok devletler kurmuş bir milletlerden biridir. Bu devletlerden bazıları dünya tarihine yön vermiştir. Coğrafya ve inanç farklılığına rağmen kurulan devletler birbirine benzemektedir. Bu durum Türklerin bir devlet geleneğine sahip olduğunu göstermiştir. Nitekim Türklerde devlet fikri yaratılışa kadar geriye gitmektedir. Türk devletlerinde siyasi yapı ve dış ilişkiler Asya Hun Devleti ile kurumsallaşmıştır. Oluşan bu yapı Asya Hun Devleti sonrasında kurulan Türk devletlerinin temeli olmuştur. Bu kurumsallaşmada İslamiyetin kabulü ile birlikte dönüşümler yaşanmıştır. Bu çalışmada İslam öncesi ve Türk-İslam devletlerinde siyasi yapı ve dış ilişkiler kıyaslanmıştır. İslam’ın kabulü ile siyasi yapı ve dış ilişkilerde bir dönüşüm yaşandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkler, İslam öncesi Türk devletleri,Türk-İslam Devletleri, Türklerde siyasi yapı, Türklerde dış ilişkiler


COMPARİSON OF POLİTİCAL STRUCTURE AND EXTERNAL RELATİONS İN PRE-ISLAMİC AND FİRST TURKİSH-ISLAMİC STATES
 
Turks are one of the nations that have established many small and large states in world history. Some of these states have led world history. Despite the difference in geography and faith, the established states are similar. This situation has shown that Turks have a state tradition. As a matter of fact, in Turks, the idea of the state goes back to creation. Political structure and external relations in the Turkish states are institutionalized with the Asian Hun State. The resulting structure is the foundation of the Turkish states established after the Asian Hun State. In this institutionalization transformations took place with the acceptance of Islam. In this study, political structure and external relations in pre-Islamic and Turkish-Islamic states were compared. With the adoption of Islam, there has been a transformation in political structure and external relations.

Keywords: Turks, pre-Islamic Turkish states, Turkish-Islamic States, political structure in Turks, external relations in Turks


Detay

İÇERİK