Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Uluslararası İlişkiler

Ali AYATA
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA GÜVENLİK POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE
 
Bu çalışmada küreselleşen dünyada meydana gelen değişiklikler ile birlikte Türkiye’nin güvenlik stratejilerinin nasıl bir evrim geçirdiği farklı yönleriyle ele alınmıştır. Farklı etkenler vasıtasıyla dünyanın bir ‘küresel köy’e dönüşmesi ve bu süreçte ortaya çıkmış olumlu veya olumsuz sonuçlar birçok yönden ele alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin had sayfaya ulaşması dünyanın farklı bölgelerinin birbirileriyle olan iletişimini güçlendirmiş, her türlü olaydan bir kaç saniye içerisinde haber alınabilir hale gelmiştir. Bu durum ülkeleri bir miktar savunmasız bırakmış ve sınırları çizilemeyen teknolojiyi güvenlik sınırları ardına alma çabalarını arttırmıştır. Teknolojik gelişmelerin getirdikleri yararların yanında yol açtıkları zararları en aza indirebilmek için devletler ister istemez güvenlik politikalarında değişime gitmiş, çağın getirdiği gereksinimleri uygulamaya başlamıştır. Güvenlik kavramının tek boyutlu halden sıyrılıp çok boyut kazanması güvenlik endişelerini de güvenlik stratejilerini de çeşitlenmiştir. Bu vasıtayla ülkeler ve insanlar değişmiş yeni tehditlere karşı yeni tedbirler alır hale gelmişlerdir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; küreselleşme olgusunun genelde dünyayı özelde Türkiye’yi nasıl etkilediği, Türkiye’nin güvenlik stratejilerine nasıl etki ettiği ve güvenlik kavramının dönüşümü üzerindeki etkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Güvenlik, Türkiye, Güvenlik Stratejilerinin Dönüşümü


THE TRANSFORMATION OF SECURITY POLICIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND TURKEY
 
This project focuses on the different aspects of Turkey’s security strategy and how it has evolved by the recent developments in the globalising world. The transformation of world into a ‘global village’ and the positive-negative results of this transformation are analysed. Technological developments have reached a peak point and this fact improved the communication between different parts of world, which then made it possible to access any news around the world in seconds. This development left countries in an insecure position to some extent and therefore countries started to increase their efforts to put technology under the limits of security. Countries started to adopt their security policies to the necessities of the time in order to avoid the negative aspects of technology. The fact that the concept of security has evolved from one-dimensional to multi-dimensional levels diversified both security concerns and measures. Therefore, it is now possible to take new precautions for new threads. In this manner, this research will study the impacts of globalisation on world in general, on Turkey specifically, on Turkey’s security strategies, and on the transformation of the concept of security.

Keywords: Globalisation, Security, Turkey, The Transformation of Security Strategies


Detay

İÇERİK