Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Burcu ŞENER, Canan TANRISEVER
LİSE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN STAJ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN İŞVEREN TUTUMLARI
 
Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinin nihai amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylere meslek kazandırmak ve onların toplumla iç içe yaşamlarını sürdürebilmeleri için fırsat yaratmaktır. Bunun için ortaöğretim kademesindeki hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerini almaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim iş okulları hizmet vermektedir. Araştırma Kastamonu ilindeki İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde bulunan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarındaki öğrencilere staj yapma fırsatı veren 11 işvereni kapsamaktadır. Çalışma nitel araştırma yönteminin fenomenolojik desenine göre çalışılmıştır. Araştırma verileri tam yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırma ile hafif düzeyde zihin engelli bireylerin iş-meslek eğitiminde kullanılan eğitim programlarının işverenlerin bakış açıları ve tutumları sayesinde sektöre uygunluğu ve bireylerin istihdam edilebilirlik becerileri tespit edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmet veren turizm branşı meslek öğretmenlerine öneriler sunulmuştur. İşverenlerin görüşleri, bireylerin fiziki herhangi bir engeli bulunmadığı takdirde normal bir çalışanla aynı işi yapabildiği doğrultusundadır. İşyerlerine stajyer öğrenci kabul etmeden önce olumsuz tutumları ve önyargıları olan işverenler, stajyer öğrencilerle çalışma ortamında birlikte çalıştıktan sonra tamamen olumlu yönde düşünmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Engelli Bireylerin Turizmde İstihdamı, Turizm Eğitimi Alan Engelli Bireyler, İşveren Bakış Açıları, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Eğitilebilir Bireylerin Staj Süreçleri.


Employers Attitude With Regard To Internship Process of Students Mild Mental Retardation Who Have Tourism Training In High School Level
 
The ultimate aim of special education services in Turkey provide handicapped people who need special education with occupation and create an opportunity for leading a life in touch with society.Therefore; special education vocational schools within the Ministry of National Education provide services for people who have mild, moderate and severe mental retardation and to have vocational training. The research includes 11 employers who provide with an opening for undergo training to trainee in branches of Accomodation and Travel Services and Food and Beverage Services in İhsan Ozanoğlu Special Education Vocational Training School in Kastamonu. This study has been studied qualitative research method with regard to phenomenologic method. The data of research have been collected by using structured interview method. It has been used content analysis method for analysis data. By means of this study thanks to employers’ viewpoints and attitudes are been detected individuals’ skills of employability and the curriculum that used for vocational training for individuals who have mild mental retardation are in conformity with sector, are been put forward suggestions to branch of tourism teachers who work for Ministry of National Education. Employers’ opinions are in the direction of individuals with mental disabilities have the same function on a level with normal employee on the condition that individual has not any physical disability. It has been detected that employers who have negative opinion and attitudes before they accept trainee to their business place started to think positively totally after they had worked with trainee in the same work environment.

Keywords: Employment in Tourism For Disabilities, Disabilities Who Get Tourism Training, Employers’ Viewpoints, Special Education Vocational Education School, Training Process For Educable Individuals.


Detay

İÇERİK