Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: İşletme

Erkan UZUN
TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Muhasebe kalitesi, birbirleriyle bağlantılı olan yasal, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik çevreden etkilenmektedir. İşletmelerin küresel boyutta faaliyette bulunması bu etkiyi olumsuz anlamda artırmaktadır. İşletmelerin sunduğu finansal ve finansal olmayan bilginin açık, anlaşılır, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun olması gerekmektedir. Bu özelliklere göre sunulmayan finansal ve finansal olmayan bilgi yetersiz olacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla muhasebede uluslararası alanda geçerli olan ortak bir dil oluşturulmasına karar verilmiştir. Böylece muhasebe standartları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, ülkelerin muhasebe uygulamalarının farklılığından ortaya çıkan muhasebe standartlarının muhasebe kalitesi üzerine etkisi incelenecektir. Buna ek olarak, Türkiye’de hangi kurumların Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını uygulamak zorunda olduğu açıklanacaktır. Bu zorunluluğun, muhasebe kalitesi üzerindeki etkisine değinilecektir. Ülkemizde muhasebe standartlarının benimsenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigota Birliği ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu etkin rol oynamaktadır. Bu kurumların katkısı ile oluşturulan ortak muhasebe dili muhasebe kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Kalite, Standartlar, Raporlama ve Muhasebe Kalitesi


EFFECT ONTO ACCOUNTING QUALITY OF TURKISH ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARDS
 
Accounting quality is influenced by environment legal, socio-cultural, economic and political connected to each other. It negatively is increased to this effect; operate on global scale of businesses. Financial and non-financial information provided by the business, must be clear, understandable, verifiable, comparable, truthful, and appropriate. Financial and non-financial information will be insufficient, if it doesn’t provide according to these characteristics. It has been decided to form a common language where is valid in international area in order to overcome lack of this in accounting. For this purpose, accounting standards have emerged. In this study, will be examined effect onto accounting quality of accounting standards that emerging from differences in the accounting practices of countries. In addition, it will be explained which institutions are obliged to apply Accounting and Financial Reporting Standards in Turkey. It will be referred to the impact on accounting quality of this obligation. Turkish Commercial Code, Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board of Turkey, Insurance Association of Turkey and Public Oversight Accounting and Auditing Standards Institution play an active role in the adoption of accounting standards in our country. The common accounting language created by the contribution of these institutions will increase the quality of accounting.

Keywords: Accounting, Quality, Standards, Reporting and Accounting Quality


Detay

İÇERİK