Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: İşletme

Süreyya ECE, Selma GÜLTEKİN
YÖNETİCİ DESTEĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmanın amacı, çalışanların yönetici desteği aldıklarında örgütsel bağlılıklarının nasıl geliştiğini incelmektir. Çalışmada, örgütsel bağlılık ile yönetici desteği arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik bir model önerilmiş ve test edilmiştir. Araştırma örneklemi, bir kamu kuruluşunda görev yapmakta olan 150 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmanın hipotezlerinin test edilmesi amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılanlar bakımından algılanan yönetici desteği ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, örgütlerin çalışanlarına yönetici desteği verdiklerinde örgüte bağlı, sadık çalışanlar yaratacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Zorunlu Bağlılık


SUPERVISOR SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY IN THE PUBLIC SECTOR
 
This study examines how organizational commitment enhances when employees receive support from their supervisors. In the study, a model has been proposed and tested to understand the relationship between organizational commitment and perceived supervisor support. The sample consists in 150 employees working in a public institution. Within the scope of the study Cronbach's alpha reliability analysis, correlation and regression analyses were applied to test the research hypotheses. Results show that there is a relationship between perceived supervisor support and organizational commitment. This indicates that organizations will create loyal and committed employees when they give managerial support to their employees.

Keywords: Perceived Supervisor Support, Organizational Commitment, Affective Commitment, Normative Commitment, Continuance Commitment


Detay

İÇERİK