Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Din

Bayram DEMİRCİGİL
HASAN-I BASRÎ KIRAATİNİN FIKHÎ HÜKÜMLERLE İLİŞKİSİ
 
Tefsir literatüründe geniş biçimde yer alan ve yorum faaliyetinde konu edilen kıraat vecihlerinden birisi de Hasan-ı Basrî’ye (ö. 110/728) atfedilen okuyuşlardır. Bu okuyuşlardan bazılarının ahkâm ayetleri ele alınırken zaman zaman fıkhî konularla ilgili olarak gündeme getirilmek suretiyle işlevsel kılındığı müşahede edilmektedir. Bu yaklaşımlarda kimi fıkıh mezheplerine ait görüşlerin delillendirilmesinde ya da desteklenmesinde anılan kıraat vecihlerinden de yararlanıldığı gözlenmektedir. Zaman zaman da fıkhî bir değerlendirmenin temellendirilmesinde kullanıldığına dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, anılan kıraatteki kimi okuyuş vecihlerinin içerdiği hüküm açısından fıkıh mezheplerindeki bazı yaklaşımlarla aynı muhtevaya sahip olduğu dikkat çekmektedir. Elinizdeki bu yazıda, mezkur kıraat vecihleri ve bunların tefsirde ifade ettiği değer hakkında genel bir bilgi verilmiş, ardından bu okuyuş biçimleri fıkhî yorumlarla ilişkisi açısından incelenmiş ve bu vecihlerin anılan yorumlar çerçevesinde ne tür yansımalarının olduğu örnekler üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasan-ı Basrî Kıraati, Vecihler, Fıkhî Yorum, Mezhep, Hüküm.


THE CONNECTİON BETWEEN HASAN BASRİ’S VARİANT READİNGS OF THE QUR’AN AND SOME RULİNGS İN ISLAMİC JURİSPRUDENCE
 
One of the variant readings of the Qur’an that exists abundantly in tafseer literature is that those are attributed to Hasan Basri (d. 110/728). We observed that some of those variant readings were brought up and made functional by scholars in regard to certain legal rulings while analyzing some verses of the rules. Those versions were utilized in founding certain legal opinions for some of the schools of Islamic law or supporting them. On the otherhand, those versions contain equivalent judgements to some of these approaches whereas there was not any information on that those views were grounded in these readings. In this paper, we studied the reading versions in question in terms of their relations with rulings and tried to manifest the reflections of them in the literature by presenting some examples.

Keywords: Hasan Basri’s Variant Readings, Versions, Scholars, Islamic Legal Rulings.


Detay

İÇERİK