Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Çalışma Ekonomisi

Mehmet DURUEL
SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI VE BEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
 
ÖZET: İç savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin geldikleri ülke ve bölgelere birçok açıdan etki edecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. Başta sosyal, politik ve ekonomik etkiler olmak üzere geldikleri bölgenin yapısını dönüştürme potansiyeline sahip Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları temel sorunların doğru tespiti bu alanda üretilecek politikaların başarı derecesini önemli ölçüde belirleyecektir. Başarılı sığınmacı politikaları ise birçok açıdan olumsuz olarak değerlendirilen sığınmacı akınının etkilerini olumluya, tehditleri fırsata çevirme imkanı sağlayacaktır. Bu çalışmada Suriye sınırında yer alan ve Suriyeli sığınmacılardan en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’daki Suriyeli Sığınmacıların karşılaştıkları sorunlar, algı ve beklentiler saha çalışması ile tespit edilecektir. Anket yöntemi ile elde edilen bulgular değerlendirilecek, yorumlanacak ve bu doğrultuda temel sorun alanlarına ilişkin tespitlere yer verilecektir. Elde edilen sonuçların bu alandaki politika üreticilerine yol gösterici olması ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacı, Göç, Sosyal Politika


THE BASIC PROBLEMS ENCOUNTERED OF THE SYRIAN REFUGIES, PERPECTIVE AND EXPECTATIONS: AS A MODEL OF HATAY
 
ABSTRACT: It is an inevitable fact that the Syrian who have to quit their country because of the civil war is going to have an effect on the countries and the regions where the come to. Notably social, political and economical factors the true detection of the basic problems encountered by the the surian refugies who has the changing potantial of the region they come to is going to dramatically determine the level of success of the policy which is going to be produced. On the other hand Succesful refugee policies are going to turn the effect of refugee raid into positive which are evaluated negatively in many aspects and threats of this effect into an opportunity. The problems, perspectives and the expectations encuntered by the surian refugies in hatay which is the border city and the the most affected city by the surian refugies are going to be detected by a fieldwork. Findings obtained With a survey method are going to be evaluated and interpereted and in this direction solition offers related to primary concerns are going to be defined. It is expected that the results guide the politicians on this field.

Keywords: Key Words: Syrian refugee, Emigration, Social policy


Detay

İÇERİK