Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Fatma KOLCU, Nebiye YAMAK
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMİNİN DIŞ TİCARET FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatlarına geçişkenlik etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğunu belirlemektir. Çalışmada kullanılan veriler üçer aylık olup 1998:I-2016:II dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmede simetrik etki varsayımını dikkate alan doğrusal Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı ile asimetrik etkilere imkan tanıyan doğrusal olmayan ARDL (NARDL) modeli kullanılmıştır. ARDL ve NARDL sınır testi sonuçlarına göre hem ithalat fiyatları hem de ihracat fiyatları ile döviz kuru arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. NARDL modelinde uzun ve kısa dönem simetriye ilişkin Wald testi sonuçları, döviz kuru değişiminin ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin hem uzun hem de kısa dönemde simetrik, ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin ise uzun dönemde simetrik, kısa dönemde asimetrik olduğunu göstermiştir. Kısa dönemde pozitif döviz kur değişimleri ihracat fiyatları üzerinde etki yaratırken negatif döviz kur değişimleri ise etki yaratmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru geçişkenliği, dış ticaret fiyatları, asimetrik etki, ARDL, NARDL


ASYMMETRIC EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGE ON FOREIGN TRADE PRICES IN TURKEY
 
The purpose of this study is to determine whether the exchange rate changes pass-through impact on the import and export prices is symmetric or asymmetric for short and long-run in Turkey. The data used in this study are quarterly and cover the period of 1998:Q1-2016:Q2. Linear Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach and non-linear ARDL (NARDL) model allowing asymmetric effects were used to accomplish the purpose of the study. The results of ARDL and NARDL bound testing identify the long-run relationship between exchange rate and import prices, and between exchange rate and export prices. In NARDL model, the results of Wald test for short and long run symmetry indicate that the effect of exchange rate changes on import prices is symmetric in both short and long run. Also, the effect of exchange rate changes on export prices is symmetric in long run and asymmetric in short run. In short run, while positive exchange rate changes have an effect on export prices, negative exchange rate changes do not have an effect on export prices.

Keywords: Exchange rate pass-through, foreign trade prices, asymmetric effect, ARDL, NARDL


Detay

İÇERİK