Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Gülbin HOCAOĞLU, H. Betül ÖNGEN, Ercan ÖNGEN
TÜKETİCİLERİN ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTELERİNE YÖNELİK TUTUM VE ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 
Günümüzde internet üzerinden yapılan alışverişlerin önemli bir bölümü, moda ve markalı ürünleri tüketicilere sınırlı sayıda ve süreli kampanyalar ile oldukça indirimli fiyatlar ile sunan özel alışveriş sitelerinden ve çoğu zaman anlık satın alma davranışı ile yapılmaktadır. Bu çalışmada, tüketicilerin özel alışveriş sitelerindeki anlık satın alma davranışı sergileyip sergilemediklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Aydın ili özelinde bir araştırma çalışması yürütülmüş ve araştırmaya katılan katılımcılardan anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, araştırmaya katılan tüketicilerin; özel alışveriş sitelerinde düşük düzeyde anlık satın alma davranışı sergiledikleri, satın alma kararlarını belli kriterleri değerlendirdikten veya satın alma süreci aşamalarından sonra verdikleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin özel alışveriş sitelerinde anlık satın alma davranışı sergileme düzeyleri ile aylık gelirleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu, ayrıca tüketicilerin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve meslek gibi demografik özelliklerine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Özel Alışveriş Sitesi, Tutum, Anlık Satın Alma.


CONSUMER’S ATTITUDE AND IMPULSE BUYING INTENDED FOR PRIVATE SHOPPING SITES: A FIELD RESEARCH
 
Nowadays, online shopping is an important part of fashion and branded products, and a limited number of consumers-term campaigns offering highly discounted prices with private shopping sites are made with instant purchasing behavior and most of the time. In this study, consumers purchasing behavior and private Instant On shopping sites they determine that it did not come out swinging. In this context, aydın and research conducted in the context of a research study questionnaire data were collected from the participants. As a result of research data analysis of the surveyed consumers; low level of private shopping sites, instant purchasing behavior, purchasing decisions or evaluate a phase of the purchase process following certain criteria they identified. Private shopping sites with instant purchasing behavior exhibiting a linear relationship between the monthly income levels of consumers, there is also the consumers age, gender, marital status, differed according to demographic characteristics such as education and occupation have been identified.

Keywords: Consumer Behaviour, Private Shopping Sites, Attitude, Impulse Buying


Detay

İÇERİK