Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Turizm

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN, Gamze ÖZOĞUL
UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ
 
Turizm ulusal ve uluslararası boyutta olma özelliğinden dolayı kapsamlı bir planlamayı gerektirmektedir. İster ülkeler bazında olsun, isterse işletmeler bazında olsun turizm ağının sağlıklı bir şekilde oluşturulması bakanlık, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu, nitelikli çalışan, işletme ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya bağlıdır. Nitekim sadece doğal ve tarihi çekiciliklerin mevcut olması turizm olarak adlandırılmamaktadır. Birbirinden farklı nedenlerle turizme katılan turistik talebin niteliğinin ülkeler tarafından analiz edilmesi ve bu doğrultuda stratejiler, politikalar ve programlar oluşturulması gereklidir. Türkiye’de turizmin daha çok bazı aylarda yoğunluk göstermesi bir sorundur. Bunu 12 aya yayılması yönünde geliştirmek oldukça önemlidir. Bu bilgilere dayalı olarak çalışmada öncelikle turizm pazarlaması kapsamında özel ilgi turizmine, uzmanlaşan seyahat acentalarına ve niş pazara yönelik kavramsal bir analiz yapılmıştır. Bunun nedeni, Türkiye genellikle kitle turizmi kapsamında deniz-kum-güneş için turist çekmektedir. Ancak yüzme fobisi olanların deniz-kum-güneş turizmine yöneldiği takdirde ne yaptığı sorusu ile bu sorunun yanıtı aynı zamanda yine birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Çalışmada bu doğrultuda amaç, bir acenta modeli geliştirilerek seyahat acentalarına sunulmasını, aynı zamanda diğer acentalar ve işletmeler için bir örnek teşkil etmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Niş pazarlama, özel ilgi, seyahat acentaları, uzmanlaşma, fobi


SPECIALIZED AGENCIES AND A RECIPE TO THE PROBLEM OF NICHE MARKET: PHOBIC TOURISTS AND SPECIAL INTEREST TOURISM
 
Because of tourism being at the extent of both national and international, it needs to be planned in broad sense. Either it is predicated on countries or businesses, to build up a tourism network smoothly depends on the collaborative work of among the ministry, local administrations, universities, non governmental organizations, qualified businesses and the other partners. So, having only natural and historical sightseeings is not enough for being named as tourism. The facts of touristic demands emerging from different reasons should be analized and new strategies, programs and policies must be developed. It is problematic case that tourism is dense in some certain mounths. It is quite important it to be extended to 12 months. Concerning the information mentioned, in this study, a conceptual analyse is made intended for special interest tourism, specialiezed agencies and niche market. The reason of this is that Turkey, in the sense of mass tourism, mainly, attracts tourists thanks to its sun, sand and sea. But, if those who have hydrophoiba prefer sea-sand-sun tourism, the question of what they should do and its answer show us that some problems are (may be) confronted. The aim of this study is to propound an agency model having been developed and provide it to be an example for the other agencies and businesses.

Keywords: Niche marketing, special interest, travel agencies, specialization, phobia


Detay

İÇERİK