Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Müzik

Bahar GÜDEK,Fulya AÇIKSÖZ
TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE MÜZİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
 
21. yüzyılda gelişen ve değişen dijital teknolojilerin, eğitim-öğretim sürecinde kullanılabilmesi için büyük bütçeler ve emekler harcanmaktadır. Artık günümüzde, her türlü eğitim alanında etkili öğrenmenin en önemli bileşeni olarak teknolojinin entegrasyonu görülmektedir. Müzik eğitiminde de teknolojinin kullanımı her yönüyle kendini ortaya koymuş ve etkinliğini göstermiştir. Bütün eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminde de teknolojinin alana göre kavramsallaştırılması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müzik eğitimcileri için müzik yaratma, icra etme, dinleme ve öğrenme konularındaki yeni ve gelişen teknolojilerin sonuçlarını dikkate almak önemlidir. Müzik eğitimcileri, teknolojik değişimler, ilerlemeler hakkında uzmanlaşmış ve bilgili olmalıdır. Müziğin hazırlanmasında geliştirilmesinde ve paylaşılmasında tüm araçları uygun bir şekilde kullanırken teknolojinin önemini fark etmelidir. Pedagojik ve teknolojik bakış açılarının birbirlerine yakınlaşması, öğrenme ortamlarının tasarlanmasında, içeriğe uygun teknoloji ile pedagojik prensipler arasındaki bağlantıların etkili olmasını desteklemektedir. Bu doğrultuda Mishra ve Koehler (2006) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modeli teknoloji, pedagoji ve içerik arasındaki ilişkileri tanımlamada ve teknoloji entegrasyonuna ilişkin yürütülen çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modelini temel alarak, müzik öğretiminde teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna yönelik bir çerçeve sunmaktır. Bu amaçla müzik öğretiminde teknoloji entegrasyonu ile ilgili alanyazın incelenerek farklı yaklaşımlar taranmış, müzik öğretimini teknolojiyle birlikte uygulamayı mümkün kılan bu yaklaşımlar açıklanmıştır. Bu sürecin sonunda; müzik öğretiminde etkili teknoloji entegrasyonunun, her müzik davranış alanıyla birlikte etkinlik türleri açısından duruma yaklaşarak, belirli bir öğrenme eyleminin yapısı hakkında en önemli olanın yakalanmasını sağladığı düşüncesine ulaşılmıştır. Bu bağlamda müzik eğitimcilerinin pedagoji ile teknolojiyi yakınlaştırabilmeleri için alanlarıyla ilgili etkili teknoloji entegrasyonu bilgilerinin geliştirebilmelerini sağlayacak uygulama ve araştırmaların önemi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Pedagoji, Alan bilgisi, Müzik öğretimi, Teknoloji entegrasyonu


TECHNOLOGIC INTEGRATION IN MUSIC EDUCATION WITHIN THE SCOPE OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE
 
Enormous budget and effort have already been spent for the digital technologies improving and changing in 21st century to be able to implement in education term. It is the fact that at this present time, the technological integration is considered as the most important component for an effective learning in all kinds of education. In this context implementing the technology in music education has proved itself with all aspects and at the same time has indicated the effectiveness. As it has been in all domains of education, it is needed to conceptualize and to realize the technology in music education. Considering the importance of the outcomes of the new and improving technologies by the music instructors in their own fields of creating music, conducting, listening and learning is important. Music instructors concerning the technological improvements and changes should become specialized and well-informed. They are to distinguish the importance of the technology in preparing, improving and sharing the music while compatibly using the whole instruments. As getting closer the technological and pedagogical viewpoints support the effectiveness the connections appropriate to the contents of the technological and pedagogical principles in designment of the learning environments. The modelling study named as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) enhanced by Mishra and Koehler (2006) is being used in determining the relations among technology, pedagogy and the content and in the continuing studies regarding the technological integration. The objective of this study based upon the modelling study of Technological Pedagogical Content Knowledge is to present a scope related to the integration of the technology to the teaching-learning process in music education. So, different approachments by way of examining the body of the relevant literature regarding the technological integration in music education have been scanned and those approachments made the implementing of music education possible together with technology were clarified. At the end of this period; a consideration was gained an acceptance that this provides a possibility, by way of effective technological integration in music education and approaching to a definite situation in terms of the types of efficiencies together with each of musical behavior field, to perceive the most important one related to the structure of a definite learning practice. In this context, it is the fact that the importance of the practices and researches providing a considerable improvement for the knowledge of the instructors in technological integration regarding their own environments in order to make the technology and pedagogy closer comes in view.

Keywords: Technology, Pedagogy, Content knowledge, Music teaching, Technology integration.


Detay

İÇERİK