Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Yabancı Diller

Coşkun DOĞAN
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKTE TOPLUM TERCÜMANLIĞININ ÖNEMİ
 
Son yıllarda iletişim teknolojisinin hızla gelişmesinin ve küreselleşmenin en önemli sonuçlarından biri “Çokkültürlülük” tür. Çokkültürlü bir farklı kültürleri ötekileştirmeden, farkındalık oluşturularak, kendi özgünlükleri içerisinde yaşamasına şans vermektir. Bu anlamda “Çokkültürlülük” birlikte yaşam için toplumsal bir zenginlik haline gelmiştir. Ayrıca, farklı kültürlere sahip insanların çeşitli nedenlerden ötürü bir arada yaşamak durumunda kalması, kültürlerarası bir iletişim yolu bulmalarını gerekli kılmıştır. Her anlamda birlikte yaşama düşüncesinin temelini oluşturan çok kültürlülük, sosyal çeşitliliğin yaşaması, yok olmaması ve tanınması açısından da gereklidir. Bu düşünceden hareketle; farklı dil ve kültürler arasında sosyal bir olgu olan tercümenin göz ardı edilemez bir görevi olduğu bu makalenin amacını oluşturmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve sosyal bir varlık haline getiren dil, aynı zamanda bir kültürel anlaşma aracıdır. Son dönemlerde dilsel aracı rolünün yanında, kültürlerarası iletişim görevi olan “Toplum Tercümanlığının” bu noktadaki işlevi çok yönlüdür. Farklı kültürlerin oluşturduğu çok kültürlü toplumlarda; bir arada barış içerisinde ve ortak sınırlar içerisinde yaşamalarında “Toplum Tercümanlığı” anahtar bir rol üstlenmektedir. Toplum Tercümanlığının, farklı anlayışları ve değerleri olan toplumları uzlaştırıcı ve sosyal uyum sağlayıcı görevi vardır. Toplum Tercümanlığı, çok kültürlülük bağlamında uzlaşma gerekliliği olan sosyal yapıların; kültürel geçmişlerini de tanıyarak onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, farklı kültüre sahip olan toplulukların bir arada uyum içerisinde yaşamlarını, çatışmalardan uzak, çok kültürlülüğün içeriğine uygun varlığını sürdürebilmesi için, son günlerde oldukça önemli hale gelen Toplum Tercümanlığının gerekliliği sonucuna ulaşılmış ve konu nitel araştırma şeklinde yorumlayıcı yönteme dayalı olarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük; Sosyal Çeşitlilik, Kültürel Çeşitlilik; Uyum; Toplum Tercümanlığı;


Importance of Society Translatorship in Multi-Culturalism
 
One of the most important consequences of globalisation and rapid development of communication technology is “Multi-Culturalism”. Multi-culturalism means providing different cultures a chance to live together without marginalizing them. In this case, Multi-culturalism has become a social richness. People from different cultures,who have to live together made them find a cross-cultural communication mean. Multi-culturalism is also necessary for maintaining social variety. Translation has an important role between different languages and cultures. The article focuses on this role. Language both makes human beings a social creature and serves as a cultural communication tool. Recently “Society-translatorship” has both linguistic and cross cultural role. It also has a key role in making multi-cultural societies live together in peace, within common borders. Society translatorship has mediating role for societies having different values. Society translatorship makes social structures know their cultural histories and utilize knowledge and experiences. It was concluded that Society Translatorship is vital for mediating societies having different cultures in a multicultural environment. Qualitative research design has been used and the topic was studied explicatively.

Keywords: Multiculturalism, Social variety, Cultural diversity, Integration, Society Translatorship.


Detay

İÇERİK