Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Uluslararası İlişkiler

Emre ARSLANTAŞ
TÜRKİYE’NİN AB TAM ÜYELİK ALTERNATİFLERİ
 
Türkiye-AB ilişkileri daha önce görülmemiş karmaşık ilişkileri barındıran bir süreç olmuştur. 1963’te başlayan bu süreç hala devam etmektedir. Sürecin bu kadar uzamasına iki taraf arasında ortaya çıkan krizler neden olmuştur. Bu durum müzakerelere de yansımış ve tam üyelik alternatiflerinin tartışılmasına yol açmıştır. İlk model hükümetler arası işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu modelde Türkiye ortak pazara sınırlı katılabilen fakat buna karşın AB kurumlarının karar alma süreçlerinde etkisi olmayan bir ülke olarak konumlanacaktır. Bu model bağlanmında imtiyazlı ortaklık, genişletilmiş ortak üyelik ve Avrupa Ekonomik Alanı Artı alternatifleri bulunmaktadır. İkinci modelde ise Türkiye ortak pazara sınırlı olarak katılabilen fakat mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımında kısıtlı hak ve yetkilere sahip olacaktır. Buna karşın müktesabatın tamamını üstlenerek AB karar alma mekanizmasına katılımı öngörülmektedir. Fakat bu iki modelde Türkiye için tam üyelik alternatifi değildir; zira ilk modeldeki alternatifler Türkiye’nin üyelik sürecini görmezden gelirken, aynı zamanda üyelik ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır. İkinci model de ise Ankara Anlaşması süreçlerinin yeniden işletilmesi ile aynıdır. Bu durumda yaşanan yaklaşık elli yıllık sürecin boşa gitmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye tam üyelik alternatifleri yerine müzakerelere konsantre olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB ilişkileri, tam üyelik alternatifleri, Avrupa Ekonomik Alanı Artı, Genişletilmiş Ortak Üyelik, İmtiyazlı Ortaklık


TURKEY'S EU FULL MEMBERSHIP ALTERNATIVES
 
Turkey-EU relations have been a process involving complex relationships that have never been seen before. This process which started in 1963 is still going on. The process was so long because of the crisis between two sides. This has also been reflected in the negotiations and led to a discussion of full membership alternatives. The first model aims at deepening cooperation between governments. In this model, Turkey will be positioned as a country with limited participation in the common market but not in the EU institutions' decision-making processes. With the context of this model there are privileged partnership, extended partner membership and European Economic Area Plus alternatives. In the second model, Turkey will have limited access to the common market but will have limited rights and authority in the free movement of goods, services, capital and persons. However, it is foreseen to take part in the acquis and participate in the EU decision making mechanism. But these two models are not a full membership alternative for Turkey; because the first model's alternative is ignoring the Turkey's membership process and at the same time remove the possibility of membership. The second model is the same as the re-operation of Ankara Agreement processes. Due to the existence of such a situation, it causes 50 years of effort to go to waste. For this reason, Turkey should concentrate on negotiations instead of full membership alternatives.

Keywords: Turkey-EU relations, full membership alternatives, European Economic Area Plus, Extended Associated Membership, Privileged Partnership


Detay

İÇERİK