Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Bilal DEVECİ, Bahar DEVECİ, Nilgün KARAMAN, Yusuf AYMANKUY
MUTFAK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUM: GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Turizm endüstrisi için çok önemli bir gelir kaynağı ve turistik varış noktaları için çekicilik unsuru olan mutfak, ülke kültürünün tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde mutfak çalışanları turizm endüstrisinin vazgeçilmez dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde eğitim alan öğrencilerin, mezun olduktan sonra istihdam edileceği, mutfak departmanına yönelik tutumlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin, mutfak departmanına yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin daha önce keşfedilen yapıya uygunluğunu belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve yapıya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan ölçek ve alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çevresel etki boyutunun mutfak departmanına yönelik tutum ölçeğini en fazla açıklayan boyut olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mutfak, Eğitim, Tutum, Gastronomi, Turizm


ATTITUDE TOWARDS CUISINE DEPARTMENT: AN INVESTIGATION ON GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PUPİLS
 
The cuisine, which is a very important source of income for the tourism industry and an attraction for tourist destinations, has an important place in the introduction of country cultures. At the present time, culinary workers have become one of the indispensable dynamics of the tourism industry. For this reason, a study has been carried out on the determination of the attitudes towards the cuisine department which gastronomy and culinary arts pupils which will be employed after graduation. Survey technique has been used in the research and the obtained data has been analyzed statistically. According to research results; gastronomy and culinary arts pupils attitudes towards the cuisine department have found to be positive. In the research, Confirmatory Factor Analysis (CFA) has been used to determine appropriateness of the discovered structure and it has been achieved as the result that the structure is suitable. It has determined that there has a positive and meaningful correlation between scale and sub-dimensions. It has been revealed that environmental impact which is the dimension most explain the attitude towards cuisine department scale.

Keywords: Culinary, Education, Attitude, Gastronomy, Tourism


Detay

İÇERİK