Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Turizm

Zafer BUZCU, Kemal BİRDİR
MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL VE ANTALYA ÖRNEĞİ
 
Bu makalenin amacı medikal turizmin İstanbul ve Antalya illerindeki mevcut durumunu irdelemek, yapılan tutundurma çalışmalarını incelemek ve sorunları tespit etmektir. Çalışmada mevcut durumu betimlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresinden alınan bilgiler eşliğinde, İstanbul ve Antalya illerinde bulunan 165 adet özel hastane oluşturmaktadır. Yüz yüze ve e-mail yoluyla yapılan görüşmeler sonrası anket dönüş oranı %44 (73 adet, İstanbul 53, Antalya 20) olarak gerçekleşmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelerin kendilerini büyük oranda medikal turizmde faaliyet gösteren kurum olarak tanımladıkları ve Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul’daki özel hastanelere oranla daha yoğun tutundurma faaliyetlerinde bulundukları belirlenmiştir. Özel hastanelerin medikal hizmetler konusunda (tedavi, rehabilitasyon, acil, destek hizmetleri, dil problemleri, nitelikli personel sorunu vb.) düşük düzeyde sorun yaşadıkları ve Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul ilindeki özel hastanelere oranla medikal hizmetlerde daha fazla sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonunda medikal turizmin İstanbul ve Antalya illerindeki mevcut durumu ortaya çıkarılmış ve sorunların önüne geçebilmek ve rekabet avantajı yaratabilmek amacıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Medikal Turist, Türkiye’de Medikal Turizm.


CURRENT SITUATION ANALYSIS IN MEDICAL TOURISM: ISTANBUL AND ANTALYA EXAMPLES
 
The purpose of this paper is to examine the current state of medical tourism in Istanbul and Antalya and investigate the promotion carried out in these cities and to identify the problems. In the study, a screening model was used to describe the current situation. Within the scope of the survey, questionnaires were applied to the private hospital administrators in Istanbul and Antalya. The research's universe constitutes 165 private hospitals in connection with the information obtained from the Social Security Institution official internet address. After face-to-face and e-mail interviews, the survey turnover rate was 44% (73, İstanbul 53, Antalya 20). As a result of the analyses and evaluations made within the scope of the study, it has been determined that the private hospitals in Istanbul and Antalya have defined themselves as institutions operating in medical tourism. And also it was analyzed that the private hospitals in Antalya are in a more intensive activity than private hospitals in Istanbul. It has been determined that private hospitals have a low level of problems regarding medical services (treatment, rehabilitation, emergency, support services, language problems, qualified personnel problem, etc.) and that private hospitals in Antalya have more problems in medical services than private hospitals in İstanbul. As a result of the research, the current situation of medical tourism in Istanbul and Antalya has been revealed and solution proposals have been developed in order to prevent problems and to create a competitive advantage.

Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Medical Tourist, Medical Tourism in Turkey.


Detay

İÇERİK