Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Uluslararası İlişkiler

Hüsamettin İNAÇ
ARAP BAHARINA PARALEL OLARAK KOLEKTİF KİMLİKLER ÇAĞINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK PRATİĞİNİN İHTİMALİ
 
Küreselleşme, postmodern kültür ve ulaşım ve iletişim alanında yaşanan ilerleme, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada çokkültürlü hayatı yaygınlaştırdı. Ne var ki, Avrupa son yüzyılllık zaman diliminde farklı kültürleri temsil etme ve birarada tutma hususunda ğekçok nedenden dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 2008’de yaşanan mküresel mali krizden sonar Avrupa büyük ekonomik problemlerle yüzleşti. Bu dönemde, Orta Doğu’da diktatöryel rejimlere karşı gerçekleştiğine şahit olduğumuz ve Arap baharı olarak adlandırılan isyanlar, hali hazır rejimlerin çıkarttığı iç savaşlarla karşılık buldular. Bu iç savaşların neticesinde, göç ve göçmne olgusu Avrupa’nın gündemine oturdu. Temel sorun göçmenlerin Avrupa’ya akını değil, beraberlerinde getirdikleri inanç, din ve değerlerdir. Zira Avrupalı yetkililer inançlarını Avrupa’ya taşıyan göçmenler yüzünden Avrupa kültürü ve ahanginin bozulacağından endişe duymaktadırlar. Bu korku ve endişe kendini bazen İslamofobi, bazen yabancı düşmanlğı ve bazen de Avrupa sokalarına yansıyan ırkçılık ve faşizm olarak tezahür etmektedir. Bu makalede, Avrupa’nın çokkültürlülük pratiğini ve bu pratiğin farklı kültürleri bünyesinde barındırma potansiyelini teorik boyutlarıyla birlikte ele alacağım.

Anahtar Kelimeler: Algı, Göç Olgusu, Çokkültürlülük, Arap Baharı, Kolektif Kimlik


THE POSIBILITY OF MULTICULTURAL PRACTISE DURING THE AGE OF COLLECTIVE IDENTITIES IN LINE WITH ARAB SPRING
 
Globalization, postmodern culture and the progress in the transportation and communication enforced to increase the multicultural living within the world, especially in Europe. Nevertheless Europe has a trouble in managing to give the representation for the different cultures because of many reasons in last decade. After the global financial crisis suffered in 2008, Europe faced with huge economic problems. During this period of time, the rebellion and upheavals against the dictatorial regimes we witnessed in Middle East, called as Arab Spring, led to the revenge of the existing regimes and eventually civil wars. As a result of these civil wars, the immigrant issue come to the European agenda. The main problem was not merely the flux of the immigrants into Europe but their cultures they bring together. The European officials envisaged that the different cultures of Middle Eastern refugees may distort the cultural harmony in Europe. This fear has been called as Islamophobia, xenophobia and sometimes as racism because of the popular protests in European streets. In this article, I will attempt to elucidate the multicultural practice of Europe and its potential to include the different collective identities with theoretical perspective.

Keywords: Perception, immigrant issue, multiculturalism, Arab Spring, collective identity.


Detay

İÇERİK