Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Eğitim

Hande HALAVURT, Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN GÖÇMEN AİLELERİN VE GÖÇMEN OLMAYAN AİLELERİN ANNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Anne baba tutumları okul öncesi dönem çocuklarının çeşitli davranışlarının şekillenmesinde ve kişilik gelişiminde önemli yer tutmaktadır Ebeveynlerin çocuklara yönelik tutumları ise sosyal – kültürel çevre, örf, adet, gelenek, görenek, yaşam tarzları, kendi ebeveynlerinden gördükleri davranış biçimleriyle şekillenmektedir. Ülkemizin toplumsal yapısının çok kültürlü olduğu düşünüldüğünde farklı anne baba tutumları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada göçmen olan ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumları ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan göçmen ailelerin ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumlarının incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde bulunan 3 farklı devlet anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubunda ki 280 çocuğun anneleri oluşturmaktadır. Bu ailelerden 140 ‘ı Türkiye’de doğup büyümüş olup, 140’ı ise farklı ülkelerden göç eden Türk ailelerden oluşmaktadır. Çalışmada anne tutumlarını ölçmek için “Anne-Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Normallik testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken, ikili normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Göçmen olan ve göçmen olmayan annelerin yetkin, yetkeci ve izin verici tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte göçmen ailelerde yetkin tutum puanları daha yüksek iken Türk ailelerinde yetkeci ve izin verici tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anne baba tutumu, göçmen aile, göçmen olmayan aile, okul öncesi.


INVESTIGATION OF MOTHERS'ATTITUDES OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT FAMILIES LIVING IN TURKEY
 
Parent attitudes are important in the formation of various behaviors and personality development of pre-school children. Parents' attitudes towards children are shaped by social – cultural environment, customs, traditions, customs, lifestyles and behaviors seen from their parents. Different parental attitudes arise when we think that the social structure of our country is multicultural. In this study, the attitudes of the immigrant and non-immigrant families were discussed.The purpose of this study is to examine the attitudes of mothers of immigrant and non-immigrant families living in Turkey. Quantitative research method was used in the study. The study group of the study is composed of 280 mothers in the 3-6 age group who are going to 3 different state kindergartens in the province of Bursa in 2016-2017 education year. 140 of these families were born and raised in Turkey and 140 of them are Turkish families migrating from different countries. The "Parenting Styles and Dimensions Questionnaire" (PSDQ) was used to measure mother attitudes in the study. The obtained data were evaluated by SPSS program. In the normality test, the differences between the groups were examined and Mann Whitney U Test was used for the binary normal non-dispersive variables. It was determined that there was no significant difference between the scores immigrant and non-immigrant mothers (p>0,05).

Keywords: Parental Attitude, Immigrant Family, Non-Immigrant Family, Pre-School.


Detay

İÇERİK