Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Maliye

Deniz ŞAHİN DURAN
TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ MALİ RİSKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
 
Son otuz yılda, neo-klasik ekonomi kavramlarından türetilen piyasa temelli kamu yönetimi anlayışıyla birlikte hükümetler tarafından benimsenen kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) modelleri Türkiye’de de yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. KÖİ modelinin uygulandığı ülkelere özgü olarak özel sorunlar içerdiği bilinen bir gerçek olup, bu sorunların Türkiye’de de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Özellikle büyük altyapı projeleri nedeniyle gündeme gelen KÖİ uygulamaları taşıdığı mali riskler açısından yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Bu çalışma Türkiye’deki KÖİ uygulamalarının mali riskleri üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Son dönemlerdeki teorik ve ampirik KÖİ literatürüne dayalı olarak, çalışmada Türkiye’deki KÖİ uygulamaları taşıdığı mali riskler etrafında değerlendirilerek genel ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde ortaya çıkabilecek etkileri tartışılmaya çalışılmıştır. Bulgular; Türkiye’de özellikle büyük altyapı projeleri nedeniyle gündeme gelen KÖİ uygulamalarında; etik ilkelerin ihlali, hukuki altyapının yetersizliği, koordinasyonsuzluk ve denetimsizlik, finansman şeklinin ve risk yönetiminin doğru yapılamaması gibi sorunlar olduğunu ve bu nedenle mali riskler taşıdığını göstermektedir. Bu sorunlara çözüm bulmak ve dolayısıyla mali riskleri ortadan kaldırmak için; bütüncül mevzuat düzenlemesinin yapılması, etik ilkelerinin tesis edilmesi, hukuki denetimin sağlanması, koordinasyon problemlerinin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu konuyla ilgili çalışma ve analizlerin akademisyenlerce artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Özel İşbirliği, Özelleştirme, Kamu Altyapı Yatırımları, Yap-İşlet-Devret, Kamu Hizmeti.


EVALUATIONS ON FINANCIAL RISKS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PRACTICES IN TURKEY
 
In the last thirty years, public-private partnerships (PPP) models which have been adopted with the market-based public management approach deriving from concepts of neo-classical economics are used extensively in Turkey. It is a well-known fact that the PPP model contains specific problems specific to the countries where it is applied and it is observed that these problems also appeared in Turkey. PPP applications which have come to the agenda especially due to large infrastructure projects are being criticized intensively in terms of the fiscal risks they carry. This study focus on financial risks of PPP applications in Turkey. This study is a descriptive research conducted in the screening model. Based on recent theoretical and empirical PPP literature, in this study, PPP applications in Turkey were tried to be discussed the effects they may arise on the general economy and public finance by considering the fiscal risks they carry. Findings show that; there are some problems like violation of ethical principles, inadequacy of legal infrastructure, uncoordinated and uncontrolled, incorrect financial and risk management etc. in PPP applications especially coming up with infrastructure projects in Turkey and therefore they bear financial risks. To find solutions to these problems and thus to eliminate financial risks: it must be made holistic legislation regulation, established ethical principles, provided legal control and addressed coordination problems. In addition, studies and analysis on this topic should be increased by academics.

Keywords: Public Private Partnership, Privatization, Public Infrastructure Investments, Build-Operate-Transfer, Public Service.


Detay

İÇERİK