Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Uluslararası İlişkiler

Emil ZAMANLI
AZERBAYCAN, RUSYA VE TÜRKİYE'NIN DİPLOMASİSİNDE NAHÇİVAN
 
1920-1921 yılları arasında uluslararası durum şiddetliyse de, Osmanlı Türkiye, Azerbaycan'ın, özellikle Nahçıvan'ın tarihsel kaderine kayıtsız değildi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm Transkafkasya milletlerinin özgürlük yönündeki direniş girişimlerini kendi siyasi iradelerine tabi ettirmeye ve türk- Müslümanların en güvenilir ortağı olan Türkiye'yi Güney Kafkasya, Orta Asya ve genel olarak, Türk dünyasına yönelik en uygun yoldan mahrum etmek için Müttefikler Nahçıvan ve çevresinin Ermeniler tarafından kısa zamanda istilasına çalıştılar. Rusya ve İran'ın bu siyasi burulganda Azerbaycan'a taviz gideceğine inanmak saflık olurdı.Aynı zamanda İran da Nahçıvanı ele geçirmeye eğilimli idi. Böyle kırılgan bir zamanda, İran ajanları zor psikolojik durumdaki insanları İran'a yöneltmeye çalıştılar. Bu durumda Nahçıvan büyük devletlerin Azerbaycan ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri düzleminde düğüm noktasına çevrilmişdi. 20 yılların başlarında Nahçıvan Türkiye-Sovyet ilişkileri düzlemine geçti.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Rusya, Diplomasi, Ermeniler, İtilaf Devletleri, Moskova ve Kars antlaşmaları


NAKHCHIVAN IN THE DIPLOMACY OF AZERBAIJAN, RUSSIA AND TURKEY
 
Though the international situation was severe in 1920-1921, the Ottoman Turkey was not indifferent to the historical fate of Azerbaijan, especially Nakhchivan. After the First World War, Aliens tried to keep under control of the liberation aspirations of all the Trans-Caucasian nations to their political will. In order to deprive Turkey which is the most reliable partner of the Turkic-Muslims, from the South Caucasus, Central Asia and the Turkic world, Nakhchivan and its surroundings were planning to seize soon by Armenians. It would be naive to believe that the Allies, as well as Russia and Iran, would compromise Nakhchivan on this political turmoil. By the way, Iran was also inclined to seize Nakhchivan. At such a fragile time, Iranian agents have tried to incline people in difficult psychological condition to Iran. In this case, Nakhchivan became the cornerstone of the great powers' diplomatic relations with Azerbaijan and Turkey. At the beginning of the 20th century, issue of Nakhchivan transferred to the Turkish-Soviet relations.

Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, Turkey, Russia, Diplomacy, Armenians, The Entente States, Moscow and Kars treaties


Detay

İÇERİK