Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Gökhan EM, Sadık YÖNDEM, Ahmet Serkan ECE
ÜNİVERSİTELERDEKİ SEÇMELİ MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği)
 
Seçmeli dersler üniversite öğrencilerinin mesleki yaşantılarına geçmeden önce hem kültürel birikimlerine katkı sağlayabilecek hem de yeni ilgi alanlarını keşfetmelerinde yardımcı olacak etkiye sahip derslerdir. Gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde seçmeli dersler programda önemli yer tutar. Öğrenciler kendi branşlarının dışında farklı dersler yoluyla yeteneklerinin farkına varabilmektedirler. Bu derslerin çeşitliliği ve programdaki yoğunluğu üniversite öğrencilerinin yaratıcılıkları ve problem çözme becerilerine katkı sağlayabilir. Bu araştırmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulunda seçmeli müzik dersini almış 2. sınıf öğrencilerinin ve bu dersi vermiş öğretim elemanlarının görüşleri alınarak, bu derslerin öğrenciler üzerindeki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla toplamda 61 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin katıldığı araştırmada öğrencilere ve öğretim elemanlarına nitel bir veri toplama modeli olan tarama modeli uygulanmıştır. Öğrenciler için araştırmacının hazırlamış olduğu, açık uçlu sorulardan oluşan “Seçmeli Müzik Dersi Değerlendirme Anket Formu” uygulanırken, öğretim elemanları ile görüşme yoluyla bilgi toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler tarafından, müzik ders içeriğinin ve işlendiği ortamın yetersiz olduğu, öğretim elemanları tarafından ise; sınıf mevcudu ve dersin işlendiği ortam gibi değişkenlerin müzik dersini olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Seçmeli dersler, Müzik dersleri, Müzik eğitimi, Müzik aktiviteleri, Seçmeli müzik


INSTRUCTORS AND STUDENT VIEWS RELATED TO ELECTIVE MUSIC IN UNIVERSITIES (THE CASE OF Abant Izzet Baysal University)
 
Elective courses not only contribute to cultural richness of undergraduate students before they get into their professional life, but also help them explore new areas of interests. Elective courses occupy a vital place in the curricula at the universities of developed countries. Students can realize their talents through different lessons offered along with their own branches .The diversity and intensity of these courses at the curricula can contribute to the creativity and problem solving skills of undergraduate students. In this study, the opinions of the second year students who took elective music course from Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry Vocational School of Physical Education and Sports, Vocational School of Physical Therapy and Rehabilitation at Abant Izzet Baysal University in 2016-2017 academic year and the instructors who taught this course were asked with the purpose of contributing to the impact of the course on the effectiveness and productivity of the students. To this end, a total of 61 students and 3 instructors participated in the research which was applied with survey model among the qualitative data collection models. For the students, the open-ended questions "Elective Music Lesson Evaluation Questionnaire Form" was applied while interview method was applied to collect data for the instructors. At the end of the research, it was found that the content and environment of the music course were unsatisfactory as reported by the students and variables such as classroom size and the environment of the class adversely affected the course as reported by the instructors. Related suggestions were made based on these findings.

Keywords: Elective courses, Music courses, Music education, Activities of music, Elective music.


Detay

İÇERİK