Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Halk Bilimi

Ömer AKSOY
BOŞNAK ULUSAL KİMLİĞİNİN OLUŞUMU VE HALK KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER
 
Uzun yıllar Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış olan Boşnaklar, İslam dinini kabul etmeleri neticesinde, etnik kökenlerin dikkate alınmaksızın, toplumsal yapının inanç eksenli kategorize edildiği Osmanlı siyasi sistemi içerisinde devletin aslî unsuru olarak yaşantılarını idame ettirmişlerdir. Slav kökenli bir halk olmalarına rağmen, yaşadıkları bölgede aynı etnik kökene mensup oldukları diğer Slav gruplardan farklı bir şekilde, Türk kültürü ve İslamiyet etkisinde teşekkül eden ve bölgesel anlamda kendilerine münhasır olan bir kültür vücuda getirmişlerdir. Türklerin 20. yüzyıl sonlarından itibaren bölgedeki hakimiyetini kaybedişi, Bosnalı Müslüman Slavların Müslüman kimliklerini ve Türk kültüründen beslenen kültürel miraslarını korumak suretiyle yeni bir ulusal kimlik çatısı altında varlıklarını devam ettirmesi zaruretini doğurmuştur. Türk ve Müslümanlık etkisinde oluşan Boşnak halk kültürü, Boşnak ulusal kimliğinin temelini teşkil ederken, Boşnak ulusal kimliğinin inşası ve ihyası meselesinde başat rol üstlenmektedir. Bu bağlamda makalede öncelikli olarak etnisite, ulus, ulusal kimlik ve halk kütürü kavramları ile bu kavramların Balkan coğrafyasında nasıl tanımlandığı meselesi üzerinde durulmuştur. Sonrasında ise halk kültürünün ulusal kimlik inşasındaki rolü ile tarihî süreçte Boşnak ulusal kimliğinin oluşumu ve Boşnak halk kültürü arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bosna Hersek, Boşnak, Boşnak ulusal kimliği, halk kültürü.


SOME DETERMINANTS AND EVALUATIONS ON THE FORMATION OF THE NATIONAL IDENTİTY OF BOSNIANS AND THE EFFECTS OF FOLK CULTURE
 
Bosnaks, who had lived within Ottoman Empire for long years, inhabited as essential elements of theempire in a system in which social structures were categorized in accordance with the faith-axis without considering ethnic back grounds. Despite being Slavic origin, contrary to the other Slavic groups who had same ethnic back grounds with them, Bosnaks embodied a peculiar regional culture that formed under the impact of Turkish culture and Islamic impact. The extinction of Turkish domination from the region at the end of 20th century generated an obligation as protecting cultural heritance that nourished from Muslim identity and Turkish culture for Bosnian Muslim Slavs. In this context, Bosnian folk culture, that formed under the effect of Turks and Muslims, constitutes the roots of Bosnak national identity and on the other hand assumes a dominant role for the issue of constructing and reviving the Bosnak national identity. In this context, the article firstly focuses on the concepts of national identity, ethnicity and popular culture, and the question of how these concepts are defined in the Balkan geography. Then, the relationship between the formation of Bosniak national identity and Bosnian folk culture in the historical process was discussed.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Bosnian, Bosnian national identity, folk culture.


Detay

İÇERİK