Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Politika Bilimi

Mehmet Celal GÜLTEKİN, Mehmet Şah GÜLTEKİN, Mahir ÖZHAN
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE SİYASİ KARİYER EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Bireyler yaşamlarını daha etkin şekilde yönetmek için özellikle eğitim aldıkları dönemlerde başlamak üzere gelecek ile ilgili planlar yapmaktadırlar. Bu kararlarda sadece bireylerin sahip olduğu yetenek ve beceriler değil; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bireyin aile ve arkadaş çevresi ile sahip olduğu ekonomik faktörler ve içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapı önemli faktörlerdendir. Siyaset ise herkesin geleceğe dair planları içerisinde olan bir alan değildir. Özellikle yeterli düzeyde çevresel ve ekonomik güç sağlayamayanlar için siyasi kariyer yolu oldukça zor ve çetrefilli geçmektedir. Siyasi kariyer hedefi olanlar öncelikle iyi planlanmış bir yol haritasına ihtiyaç duyarlar. Bu noktada yapılan araştırmalar erkeklerin kadınlara oranla daha fazla siyasi kariyer eğilimine sahip olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada gençlerin siyasete, siyasal konulara ilgi duymaya ve kendilerini ideolojik olarak tanımlamaya başladıkları dönem olan üniversite dönemindeki siyasi kariyer eğilimlerine dair ilgilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla ilgili literatürden de faydalanılarak iki bölümden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini tespite dönük sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerini tespit etmeye dönük likert tipi ölçek sorularından oluşmaktadır. Geliştirilen bu ölçek Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Biriminin farklı akademik bölümlerinde hazırlık eğitimi gören öğrencilerinden rastsal olarak seçilen 130 kız 92 erkek toplam 222 kişiye uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programına girilerek sonuçlar analiz edilmiştir. Bu analizler ise daha çok ölçekten elde edilen verilerin frekans, yüzdeleri ve ortalamaları ile crosstabs tabloları şeklindedir. Ayrıca çalışmada üniversite öğrencilerinin siyasi kariyer eğilimlerine ilişkin algılarının yaş, eğitim durumu ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği de T-testi ve ANOVA testleri ile incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kariyer, Siyasi Kariyer, Gençlik, Politik Yetenek


AN INVESTIGATION ABOUT UNIVERSITY YOUTH AND THEIR TENDENCY OF POLITICAL CAREER: A SAMPLE FROM MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY
 
In order to direct their lives more effectively, individuals are making plans for the future, especially starting from the periods when they are receiving education. In these decisions, not only talents and skills that the individuals have; but also gender, age, educational status, the circle of family and friend that the individuals have along with the economic factors and the socio-cultural structure they have are among the important factors. However, policy is not a field for which everybody has future plans. Political career pathway is especially difficult and complicated for those who cannot have adequate environmental and economic power. Those having political career goals primarily need a well-planned road map. At that point, surveys show that men have more political career tendencies while comparing with women. This study has been prepared to investigate political career tendencies at the time of university when the young start to be interested in policy and political topics, and identify themselves ideologically. For this purpose, a two-part scale has been developed by utilizing from the related literature. The first part of the scale consists of questions aiming to determine the demographic characteristics of the participants. The second part, on the other hand, consists of likert scale questions aiming to determine political career tendencies of the students. This scale has been applied to a total of 222 students, 130 girls and 92 boys, who were randomly selected from the students having preparatory courses in different academic departments of Foreign Language Department, Mardin Artuklu University, and the results have been analyzed via entering the obtained data into the SPSS program. These analyzes are mostly in the form of frequency, percentages and averages along with crosstabs of the data obtained from the scale. Furthermore, in the study it has been examined with T-test and ANOVA tests whether the perceptions of university students related political career tendencies differ or not based on age, educational status and gender.

Keywords: Policy, Career, Political Career, Youth, Political Ability.


Detay

İÇERİK